Search result for

hermes

(24 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hermes-, *hermes*, herme
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hermesn. ผู่ส่งสาส์นของเทพเจ้า,เทพเจ้าเมอคิวรี่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a hermes scarf, Nathan.เป็นผ้าพันคอของผู้ส่งสาร เนธาน Ball and Chain (2010)
I'm Luke, son of Hermes and camp leader.ฉัน ลูค ลูกชายของเฮอเมส แล้วก็เป็นหัวหน้าค่าย Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Luke, son of Hermes.ลุค บุตรแห่งเฮอร์เมส Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
It's made to see the Hermes from orbit... not a little piece of metal from a single suit.มันทำเพื่อดูสาส์นจากวงโคจร ไม่ได้คือชิ้นเล็ก ๆ ที่ทำจากโลหะ จากชุดเดียว The Martian (2015)
Commander Lewis and the rest of her team... were able to intercept safely with the Hermes... and are now heading home.ผู้บัญชาการลูอิสและส่วนที่เหลือของทีมงานของเธอ ก็สามารถที่จะสกัดกั้น ได้อย่างปลอดภัยกับ เฮอมิส The Martian (2015)
One big bonus... to this communication with NASA again... big data dumps, like when I was on the Hermes.หนึ่งโบนัสใหญ่ เพื่อให้การสื่อสารนี้กับองค์การนาซ่าอีกครั้งคือ ส่งอีเมลฉันได้รับอีกครั้ง The Martian (2015)
Also, it's a lot roomier on the Hermes, without you.นอกจากนี้ก็คือความกว้างขวางมากในสาส์น ไม่มีคุณ. The Martian (2015)
I can get the Hermes back to Mars by SOL 561.ฉันจะได้รับสาส์นกลับไปยังดาวอังคารโดยโซล 561 The Martian (2015)
Okay, let's pretend that this stapler is the Hermes... and you are...เอาล่ะเรามาทำคือว่าเย็บกระดาษนี้ คือสาส์น และคุณ The Martian (2015)
And right now, the Hermes is headed towards you... starting its month-long deceleration to intercept.จะมุ่งหน้าไปเพียงต่อคุณ เริ่มต้นของเดือนยาว การชะลอตัวของการสกัดกั้น The Martian (2015)
Send Watney enough food to last till Ares 4... or send Hermes back to get him, right now.ส่ง ว้ทนี อาหารเพียงพอที่จะมีอายุการใช้งานจนถึง เอรีส 4 หรือส่งสาส์นกลับไปรับเขาได้ในขณะนี้ The Martian (2015)
But what about the Hermes crew?แต่สิ่งที่เกี่ยวกับลูกเรือ เฮอมิส? The Martian (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hermesI've never given anyone a Hermes scarf.

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMES    HH ER1 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hermes    (n) (h @@1 m ii z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘルメス[, herumesu] (n) Hermes [Add to Longdo]
蛇蜻蛉[へびとんぼ;ヘビトンボ, hebitonbo ; hebitonbo] (n) (uk) dobsonfly (esp. species Protohermes grandis) [Add to Longdo]
孫太郎虫[まごたろうむし, magotaroumushi] (n) (col) (See 蛇蜻蛉) hellgrammite (larva of dobsonfly species Protohermes grandis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫尔墨斯[Hè ěr mò sī, ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄇㄛˋ ㄙ, / ] Hermes (Greek god) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermes \Her"mes\, n. [L., fr. Gr. ?.]
   1. (Myth.) See {Mercury}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hermes Trismegistus [Gr. 'Ermh^s trisme`gistos, lit.,
      Hermes thrice greatest] was a late name of Hermes,
      especially as identified with the Egyptian god Thoth.
      He was the fabled inventor of astrology and alchemy.
      [1913 Webster]
 
   2. (Arch[ae]ology) Originally, a boundary stone dedicated to
    Hermes as the god of boundaries, and therefore bearing in
    some cases a head, or head and shoulders, placed upon a
    quadrangular pillar whose height is that of the body
    belonging to the head, sometimes having feet or other
    parts of the body sculptured upon it. These figures,
    though often representing Hermes, were used for other
    divinities, and even, in later times, for portraits of
    human beings. Called also {herma}. See {Terminal statue},
    under {Terminal}. Hermetic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hermes
   n 1: (Greek mythology) messenger and herald of the gods; god of
      commerce and cunning and invention and theft; identified
      with Roman Mercury

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HERMES
     Heuristic Emergency Response Management Expert System (XPS)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Hermes [hɛrmɛs]
   Hermes
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top