หรือคุณหมายถึง hauße?
Search result for

hausse

(13 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hausse-, *hausse*
Possible hiragana form: はうっせ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
ช่างทำรองเท้า[n. exp.] (chang tham røngthāo) EN: shoemaker   FR: chausseur [m]
ชั้นล่าง [n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor   FR: rez-de-chaussée [m]
ช้อนรองเท้า[n.] (chøn-røngthāo) EN: shoehorn   FR: chausse-pied [m]
การขึ้น[n.] (kān kheun) EN: increasing ; rise ; raising the price   FR: montée [f] ; ascension [f] ; hausse [f]
การขึ้นเงินเดือน[n. exp.] (kān kheun ngoendeūoen) EN: pay rise   FR: hausse de salaire [f]
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun rākhā) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices   FR: hausse des prix [f]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēmkheun) EN: increase   FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การปรับดอกเบี้ยขึ้น[n. exp.] (kān prap døkbīa kheun) EN: rise in interest rates ; interest rate increase   FR: hausse des taux d'intérêt [f]
ข้ามถนน[v. exp.] (khām thanon) EN: cross the street   FR: traverser la rue ; traverser la chaussée

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUSSER    HH AW1 S ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haussegler {m} [ornith.]House Swift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hausse \Hausse\ (h[add]s), n. [F.] (Gun.)
     A kind of graduated breech sight for a small arm, or a
     cannon.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top