Search result for

genetic code

(19 entries)
(0.0532 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genetic code-, *genetic code*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetic codeรหัสพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetic Codeเจนเนติคโคด, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Genetic code.รหัสแห่งชีวิต Human (2010)
They used their own genetic code, likely a specific one.เราใช้รหัสพันธุกรรมของเราเอง เหมือนเป็นรายละเอียดอย่างหนึ่ง Human (2010)
Because his genetic code contains the rare M-cell.เพราะว่ารหัสพันธุกรรมของเขามีเซลล์ M ปะปนอยู่ Tekken: Blood Vengeance (2011)
Any hope of reproducing the program is locked in your genetic code.ความหวังที่จะทำมันขึ้นมาใหม่ ได้ถูกจำกัดใต้รหัสพันธุกรรม Captain America: The First Avenger (2011)
The Throat will then read the Kaiju's genetic code...รอยแยกจะอ่านรหัสยีนของไคจู Pacific Rim (2013)
I need you to map the genetic code of this blood, to replicate it and synthesize it just like you did human blood.ผมต้องการให้คุณถอดรหัสพันธุกรรมของเลือดนี้ สร้างและสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ เหมือนกับที่ทำกับเลือดหนุษย์ At Last (2013)
The ancient scripture of our genetic code.พระคัมภีร์โบราณของ รหัสพันธุกรรมของเรา Some of the Things That Molecules Do (2014)
Inside the liquid of the nucleus the molecular letters of the genetic code float freely.ภายในของเหลวของนิวเคลียส, ตัวอักษรลอยโมเลกุลของ รหัสพันธุกรรมได้อย่างอิสระ Some of the Things That Molecules Do (2014)
The genetic code of Earth life.รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโลก Some of the Things That Molecules Do (2014)
The genetic code is written in an alphabet consisting of only four letters.รหัสพันธุกรรมที่ เขียนไว้ในตัวอักษร ประกอบด้วยเพียงสี่ตัวอักษร The Immortals (2014)
Is it something we're born with, written into our genetic code?มันเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับตอนเราเกิด เขียนโค้ดลงเข้าพันธุกรรมของเราเหรอ? The Needs of the Many (2015)
Alkali has your genetic code.อัลคาไลมีรหัสพันธุกรรมของนาย Logan (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รหัสพันธุกรรม[n. exp.] (rahat phanthukam) EN: genetic code   FR: code génétique [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺伝暗号[いでんあんごう, iden'angou] (n) genetic code [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基因码[jī yīn mǎ, ㄐㄧ ㄇㄚˇ, / ] genetic code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Code \Code\ (k[=o]d), n. [F., fr. L. codex, caudex, the stock or
   stem of a tree, a board or tablet of wood smeared over with
   wax, on which the ancients originally wrote; hence, a book, a
   writing.]
   1. A body of law, sanctioned by legislation, in which the
    rules of law to be specifically applied by the courts are
    set forth in systematic form; a compilation of laws by
    public authority; a digest.
    [1913 Webster]
 
   Note: The collection of laws made by the order of Justinian
      is sometimes called, by way of eminence, "The Code" .
      --Wharton.
      [1913 Webster]
 
   2. Any system of rules or regulations relating to one
    subject; as, the medical code, a system of rules for the
    regulation of the professional conduct of physicians.
    [1913 Webster]
 
   3. Any set of symbols or combinations of symbols used for
    communication in any medium, such as by telegraph or
    semaphore. See {Morse code}, and {error-correcting code}.
    [PJC]
 
   Note: A system of rules for making communications at sea by
      means of signals has been referred to as the
 
   {naval code}.
    [1913 Webster]
 
   4. Any set of standards established by the governing
    authority of a geopolitical entity restricting the ways
    that certain activities may be performed, especially the
    manner in which buildings or specific systems within
    buildings may be constructed; as, a building code; a
    plumbing code; a health code.
    [PJC]
 
   5. Any system used for secrecy in communication, in which the
    content of a communication is converted, prior to
    transmission, into symbols whose meaning is known only to
    authorized recipients of the message; such codes are used
    to prevent unauthorized persons from learning the content
    of the communication. The process of converting a
    communication into secret symbols by means of a code is
    called {encoding} or {encryption}. However, unauthorized
    persons may learn the code by various means, as in
    {code-breaking}.
    [PJC]
 
   6. An {error-correcting code}. See below.
    [PJC]
 
   7. (Computers) The set of instructions for a computer program
    written by a programmer, usually in a programming language
    such as Fortran, C, Cobol, Java, C++, etc.; also, the
    executable binary {object code}. All such programs except
    for the binary {object code} must be converted by a
    compiler program into {object code}, which is the
    arrangement of data bits which can be directly interpreted
    by a computer.
    [PJC]
 
   {Code civil} or {Code Napoleon}, a code enacted in France in
    1803 and 1804, embodying the law of rights of persons and
    of property generally. --Abbot.
 
   {error-correcting code} (Computers) A set of symbols used to
    represent blocks of binary data, in which the original
    block of data is represented by a larger block of data
    which includes additional bits arranged in such a way that
    the original data may be read even if one or more of the
    bits of the encoded data is changed, as in a noisy
    communicaiton channel. Various codes are available which
    can correct different numbers or patterns of errors in the
    transmitted data. Such codes are used to achieve higher
    accuracy in data transmission, and in data storage devices
    such as disk drives and tape drives.
 
   {object code} (Computers) the arrangement of bits stored in
    computer memory or a data storage device which, when fed
    to the instruction processor of a computer's central
    processing unit, can be interpreted directly as
    instructions for execution.
 
   {genetic code} (Biochemistry, genetics) The set of
    correspondences between sequences of three bases (codons)
    in a RNA chain to the amino acid which those three bases
    represent in the process of protein synthesis. Thus, the
    sequence UUU codes for phenylalanine, and AUG codes for
    methionine. There are twenty-one naturally-occurring amino
    acids, and sixty-four possible arrangements of three bases
    in RNA; thus some of the amino acids are represented by
    more than one codon. Several codons do not represent amino
    acids, but cause termination of the synthesis of a growing
    amnio acid chain.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The genetic code is represented by the following table:
      The Genetic Code
      =====================================================
      UUU Phenylalanine (Phe) AUU Isoleucine (Ile)
      UCU Serine (Ser) ACU Threonine (Thr)
      UAU Tyrosine (Tyr) AAU Asparagine (Asn)
      UGU Cysteine (Cys) AGU Serine (Ser)
      UUC Phe AUC Ile
      UCC Ser ACC Thr
      UAC Tyr AAC Asn
      UGC Cys AGC Ser
      UUA Leucine (Leu) AUA Ile
      UCA Ser ACA Thr
      UAA STOP AAA Lysine (Lys)
      UGA STOP AGA Arginine (Arg)
      UUG Leu AUG Methionine (Met) or START
      UCG Ser ACG Thr
      UAG STOP AAG Lys
      UGG Tryptophan (Trp) AGG Arg
      CUU Leucine (Leu) GUU Valine Val
      CCU Proline (Pro) GCU Alanine (Ala)
      CAU Histidine (His) GAU Aspartic acid (Asp)
      CGU Arginine (Arg) GGU Glycine (Gly)
      CUC Leu GUC (Val)
      CCU Pro GCC Ala
      CAC His GAC Asp
      CGC Arg GGC Gly
      CUA Leu GUA Val
      CCA Pro GCA Ala
      CAA Glutamine (Gln) GAA Glutamic acid (Glu)
      CGA Arg GGA Gly
      CUG Leu GUG Val
      CCG Pro GCG Ala
      CAG Gln GAG Glu
      CGG Arg GGG Gly
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genetic code
   n 1: the ordering of nucleotides in DNA molecules that carries
      the genetic information in living cells

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top