ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forceps

F AO1 R S EH0 P S   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forceps-, *forceps*, forcep
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forceps[N] คีมที่ใช้ในการผ่าตัดของแพทย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forceps(ฟอร์'เซพซฺ) n. คีมหนีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
forceps(n) คีม,ปากคีบ,คีมหนีบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forcepsปากคีบ, คีม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, alligatorคีมปากจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, arteryคีมหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, axis-tractionคีมดึงตามแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, boneคีมจับกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, haemostatic; forceps, hemostaticคีมห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, hemostatic; forceps, haemostaticคีมห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, mosquitoคีมปากยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, mouse-toothคีมฟันหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, non-toothปากคีบไร้ฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forcepsคีมตกแต่งบาดแผล,คีมจับชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Forcepsปากคีบ,คีมคีบ,คีม [การแพทย์]
Forceps, Arterialปักคีบหนีบเส้นเลือดแดง,คีมคีบเส้นเลือด,คีมจับหลอดเลือด [การแพทย์]
Forceps, Blades ofคีมทำคลอด [การแพทย์]
Forceps, Curvedปากคีบปลายแหลมโค้ง [การแพทย์]
Forceps, Graspingคีมจับ [การแพทย์]
Forceps, Longคีมคีบยาว [การแพทย์]
Forceps, Lowคีมต่ำ [การแพทย์]
Forceps, Mosquitoปากคีบมอสคีโต้ [การแพทย์]
Forceps, Outletช่วยคลอดด้วยคีมอย่างง่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your forceps were macerating the tissue.คุณทำให้เนื้อเยื่อเปื่อยหมดแล้ว Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
The teeth on the forceps can leave holes.ฟันต้องข้างหน้าอาจจะมีรูได้ Brave New World (2008)
The first step is to use conventional surgical implements, being very careful that the scalpel or forceps never come in contact with bone.ขั้นแรกก็คือ ใช้เครื่องมือผ่าตัดตามปกติ ระวังอย่าให้ใบมีดหรือปากคีบ The Parts in the Sum of the Whole (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคีบ[N] forceps, See also: tweezers, Example: เวลาโดนผึ้งต่อยหรือทาแอลกอฮอล์พยายามดึงเหล็กในของแมลงที่ฝังคาผิวหนังอยู่โดยใช้ปากคีบ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องคีบเป็นเหล็ก 2 ขา ส่วนมากมีปลายแหลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คีม[n.] (khīm) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs   FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
ปากคีบ[n.] (pākkhīp) EN: forceps ; tweezers   FR: pince [f] ; tenaille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORCEPS    F AO1 R S EH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forceps    (n) fˈɔːsɛps (f oo1 s e p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zangengeburt {f} [med.]forceps delivery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挟瞼器[きょうけんき, kyoukenki] (n) entropion forceps [Add to Longdo]
刺抜き[とげぬき, togenuki] (n) tweezers; forceps [Add to Longdo]
止血鉗子[しけつかんし, shiketsukanshi] (n) artery forceps; hemostatic forceps [Add to Longdo]
笛奴鯛[ふえやっこだい;フエヤッコダイ, fueyakkodai ; fueyakkodai] (n) (uk) longnose butterfly fish (Forcipiger flavissimus, species of butterflyfish from the Indo-Pacific); forcepsfish [Add to Longdo]
鉗子;かん子[かんし, kanshi] (n) forceps [Add to Longdo]
鑷子[せっし;ちょうし;ぢょうし, sesshi ; choushi ; dyoushi] (n) (See ピンセット) tweezers (esp. in a medical or laboratory setting); forceps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forceps \For"ceps\, n. [L. forceps, -cipis, from the root of
   formus Hot + capere to take; akin to E. heave. Cf.
   {Furnace}.]
   1. A pair of pinchers, or tongs; an instrument for grasping,
    holding firmly, or exerting traction upon, bodies which it
    would be inconvenient or impracticable to seize with the
    fingers, especially one for delicate operations, as those
    of watchmakers, surgeons, accoucheurs, dentists, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The caudal forceps-shaped appendage of earwigs and
    some other insects. See {Earwig}.
    [1913 Webster]
 
   {Dressing forceps}. See under {Dressing}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forceps
   n 1: an extractor consisting of a pair of pincers used in
      medical treatment (especially for the delivery of babies)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top