ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funky

F AH1 NG K IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funky-, *funky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
funky[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น (คำสแลง), Syn. musty, smelly
funky[ADJ] รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกไม่ค่อยดี
funky[SL] ติดดิน, See also: ง่ายๆ, พื้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Full of nasty little green things in a funky old ragเต็มไปด้วยสิ่งน่ารังเกียจ สีเขียวในเศษเก่าๆ James and the Giant Peach (1996)
The funky spaceman over here is Mr. Cooper. What exactly is it you do on board this ship, Coop?ส่วนมนุษย์อวกาศจอมกวนคนนี้คือ คูเปอร์ ไหนบอกสิว่านายมีหน้าที่อะไร Event Horizon (1997)
Yeah.My mom, she runs this funky little clothing shop.แม่ฉันเปิดร้านเสื้อผ้าน่ะ Raise Your Voice (2004)
What a funky hairstyle!ทรงจิ๊กกี๋รึไง! My Little Bride (2004)
Phil. Wake up, you funky monkey.ฟิล ตื่นได้แล้ว เจ้าลิงเหม็น Madagascar (2005)
But I know it's not his fault... {Play That Funky Music White Boy by Wild Cherry}แต่ฉันรู้ไม่ใช่ความผิดเค้า Play That Funky Music White Boy American Pie Presents: Band Camp (2005)
Funky Shit!Funky Shit! Unstoppable Marriage (2007)
Funky Shit!Funky Shit! Unstoppable Marriage (2007)
Funky Shit!Funky Shit! Unstoppable Marriage (2007)
Well, you've got some funky skills Come over hereอืม เธอนี่เต้นเก่งเหมือนกันนะ มานี่ซิ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
All right? Something funky and fresh.เอาแบบที่เก๋ๆ อินๆ โอเค้ Alvin and the Chipmunks (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNKY F AH1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funky (j) fˈʌŋkiː (f uh1 ng k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funkrhythmus {m} [mus.]funky beat [Add to Longdo]
Funky {m} [mus.]funky [Add to Longdo]
ängstlich; erschreckt; panisch; feige; bange {adj}funky [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファンキー[, fanki-] (adj-na,n) funky; (P) [Add to Longdo]
墳丘[ふんきゅう, funkyuu] (n) tumulus; grave mound [Add to Longdo]
墳丘墓[ふんきゅうぼ, funkyuubo] (n) tomb embedded in a Yayoi period barrow [Add to Longdo]
紛糾[ふんきゅう, funkyuu] (n,vs) complication; confusion; disorder; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
紛糾[ふんきゅう, funkyuu] Verwirrung, Verwicklung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funky \Funk"y\ (f[u^][ng]k"[y^]), a.
   Pertaining to, or characterized by, great fear, or funking;
   having great fear. [Colloq. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funky \Funk"y\ (f[u^][ng]k"[y^]), n.
   having an earthy, unsophisticated style or feeling; in
   (Music), earthy and seemingly unsophisticated, having
   elements of black American blues and gospel. See 2nd {funk},
   n.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funky
   adj 1: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen
       smelled really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul},
       {foul-smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly},
       {stinking}, {ill-scented}]
   2: (of jazz) having the soulful feeling of early blues [syn:
     {funky}, {low-down}]
   3: stylish and modern in an unconventional way; "she likes funky
     clothes"; "we did it all in black and white in a very funky
     sixties style"
   4: in a state of cowardly fright

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 funky
  adj.
 
   Said of something that functions, but in a slightly strange, klugey way. It
   does the job and would be difficult to change, so its obvious
   non-optimality is left alone. Often used to describe interfaces. The more
   bugs something has that nobody has bothered to fix because workarounds are
   easier, the funkier it is. {TECO} and UUCP are funky. The Intel i860's
   exception handling is extraordinarily funky. Most standards acquire
   funkiness as they age. ?The new mailer is installed, but is still somewhat
   funky; if it bounces your mail for no reason, try resubmitting it.? ?This
   UART is pretty funky. The data ready line is active-high in interrupt mode
   and active-low in DMA mode.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top