Search result for

dipper

(40 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dipper-, *dipper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dipper[N] กระบวย, See also: ที่ตัก, Syn. scoop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dipper(ดิพ'เพอะ) n. ผู้จุ่ม,กระบวย,สิ่งที่ใช้จุ่ม,รางน้ำยาล้างฟิล์ม,นกที่ดำน้ำเก่ง,ชื่อกลุ่มดาว (Big Dipper,Little Dipper)

English-Thai: Nontri Dictionary
dipper(n) กระบวยตักน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, you didn't like your French Toast Dippers?เธอไม่ชอบ ขนมปิ้งฝรั่งเศสหรอกหรอ Foreign Exchange (2010)
The Big Dipper. It's my favorite.ดาวไถ ดาวโปรดของฉัน I Am Number Four (2011)
Hey, that's mine. It's the last French toast dipper.ของผมนะ นั่นขนมปังฝรั่งเศสปิ้งฉัน The Test (2011)
I need my dippers to keep my spirit up.พี่ต้องกินขนมปังไว้เอาแรง The Test (2011)
Whoa, whoa, whoa. Don't just roll over and let her take that. That's your dipper.อย่าปล่อยให้เธอทำยังงั้นสิ นั่นขนมปังลูก The Test (2011)
And Bebad became the little dipper.และบีเบดก็กลายเป็นกลุ่มดาวน้อย Studies in Modern Movement (2011)
- Fellow choco dippers. - Our Muslim came out of the closet.พ่อกระบวยสีโกโก้ มุสลิมของเราท่านนี้เขาเกิดออกมาจากตู้เสื้อผ้า De Marathon (2012)
They don't call me the "Little Dipper" for nothing!พวกเขาไม่ควรจะเรียกข้าว่าตัวตุ่น ถ้ายังไม่เห็น Frozen (2013)
Is that the Big Dipper?คือการที่บิ๊กดาวไถ? The Expendables 3 (2014)
Most of the stars of the Big Dipper are adolescents, roughly half a billion years old.ไม่เคยที่จะได้พบกันอีก ส่วนใหญ่ของดาวของ บิ๊กดาวไถเป็นวัยรุ่น Sisters of the Sun (2014)
Big Dipper Formation!ค่ายกลใหญ่7ดาวเหนือ! Return of the Condor Heroes (1983)
You cannot escape Quan Zhen Sect's 98 person's Big Dipper Formation.เจ้าไม่มีทางรอดจากค่ายกลใหญ่ 7 ดาวเหนือ 98 ศิษย์ช้วนจินไปได้หรอก. Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dipperYou can find the Big Dipper easily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบวย[N] dipper, See also: scoop, coconutshell ladle, Example: เขาใช้กระบวยตักน้ำใส่ตุ่ม, Count unit: อัน, Thai definition: ภาชนะสำหรับตักน้ำ เดิมทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ
จวัก[N] dipper, See also: ladle, scoop, Syn. ตวัก, จ่า, กระจ่า, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องใช้ตักข้าวและแกง ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัน[n.] (khan) EN: dipping bowl ; water dipper   
กระบวย[n.] (krabūay) EN: dipper ; scoop ; coconut shell ladle   FR: louche [f]
นกมุดน้ำ[n.] (nok mūt nām) EN: dipper   
นกมุดน้ำ[n. exp.] (nok mūt nām) EN: Brown Dipper   FR: Cincle de Pallas [m] ; Cincle brun [m] ; Cincle fuligineux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIPPER    D IH1 P ER0
DIPPERS    D IH1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dipper    (n) (d i1 p @ r)
dippers    (n) (d i1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kelle {f} | Kellen {pl}dipper | dippers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
河烏[かわがらす;カワガラス, kawagarasu ; kawagarasu] (n) (uk) brown dipper (Cinclus pallasii) [Add to Longdo]
胸白河烏[むなじろかわがらす;ムナジロカワガラス, munajirokawagarasu ; munajirokawagarasu] (n) (uk) white-throated dipper (Cinclus cinclus) [Add to Longdo]
四三の星[しそうのほし, shisounohoshi] (n) (arch) (See 北斗七星) Big Dipper; Plough [Add to Longdo]
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus) [Add to Longdo]
七星[しちせい;しちしょう, shichisei ; shichishou] (n) (arch) (See 北斗七星) Big Dipper; Ursa Major [Add to Longdo]
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn) [Add to Longdo]
[しゃく;シャク, shaku ; shaku] (n) (1) (しゃく only) ladle; dipper; (2) (uk) wild chervil (Anthriscus sylvestris); cow parsley; keck; Queen Anne's lace [Add to Longdo]
[とます, tomasu] (n) (1) (obs) to (measure of volume, approx. 18 litres); (2) (See 枡形) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (See 二十八宿) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
斗宿[ひきつぼし;ひつきぼし, hikitsuboshi ; hitsukiboshi] (n) (See 斗・と) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piáo, ㄆㄧㄠˊ, ] dipper; ladle, #22,703 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dipper \Dip"per\, n.
   1. One who, or that which, dips; especially, a vessel used to
    dip water or other liquid; a ladle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A small grebe; the dabchick.
    (b) The buffel duck.
    (c) The water ouzel ({Cinolus aquaticus}) of Europe.
    (d) The American dipper or ouzel ({Cinclus Mexicanus}).
      [1913 Webster]
 
   {The Dipper} (Astron.), the seven principal stars in the
    constellation of the Great Bear; popularly so called from
    their arrangement in the form of a dipper; -- called also
    {Charles's Wain}. See {Ursa Major}, under {Ursa}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dipper
   n 1: a ladle that has a cup with a long handle
   2: a cluster of seven stars in Ursa Minor; at the end of the
     dipper's handle is Polaris [syn: {Little Dipper}, {Dipper}]
   3: a group of seven bright stars in the constellation Ursa Major
     [syn: {Big Dipper}, {Dipper}, {Plough}, {Charles's Wain},
     {Wain}, {Wagon}]
   4: small North American diving duck; males have bushy head
     plumage [syn: {bufflehead}, {butterball}, {dipper},
     {Bucephela albeola}]
   5: small stocky diving bird without webbed feet; frequents fast-
     flowing streams and feeds along the bottom [syn: {water
     ouzel}, {dipper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top