Search result for

donn

(72 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donn-, *donn*
Possible hiragana form: どんん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donnish(ดอน'นิช) adj. คล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย
madonna(มะดอน`นะ) n. พระแม่มาเรีย
ordonnance(ออ'ดะนันซฺ) n. การจัด,การวัดผลงานทางศิลปะหรือวรรณคดี,คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา., See also: ordonnant adj.
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
donny[ดอนนี่] (n ) (แสลง) ส้วมซึมขนาดเล็ก ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าไกลๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Donnie, Wheel of Fortune, dude.เฮ้แบ็กส์, ล้อแห่งโชคชะตาครับ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Hey, Donnie, looks like this one's suffering from shell shock. Ha!เฮ้แบ็กส์ดูเหมือนความทุกข์ทรมานของผู้ใช้นี้จากเปลือกช็อก ฮ่า! Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
This is the hellified love music. - Ah, man, you know, maybe I can... tune you in to a nice A.M. station and get you some Donny Osmond.นี่ฉันก็เฉาแล้ว Nothing to Lose (1997)
Hey, Donny. How you guys...- เฮ้รอนนี่ เฮ้ดอนนี่ เฮ้โอ๊ะ Rushmore (1998)
- I said, "Shotgun". - Get in the back, Donny.ไปนั่งข้างหลัง ดอนนี่ Rushmore (1998)
Either Ronny or Donny.ถ้าไม่ รอนนี่ก็ดอนนี่ Rushmore (1998)
Mr. Blume, how are Ronny and Donny enjoying military school?คุณบลูมครับ รอนนี่กับดอนนี่ชอบร.ร.ทหารมั้ย Rushmore (1998)
- That's Joey Donner.- เขาชื่อ โจอี้ ดอนเนอร์ 10 Things I Hate About You (1999)
Looks like you'll just have to miss out... on the witty repartee of Joey "Eat Me" Donner.ขอโทษนะ สงสัยเธอคงจะต้องอด ไปหลงคารมณ์ นายโจอี้ "ขี้หลี" ดอนเนอร์แล้วล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
- I think I speak correctly... when I say that Cameron's love is pure, purer than, say, Joey Donner's.ถ้าบอกว่า รักของคาเมรอนนั้นบริสุทธ์แท้ บริสุทธ์จริงใจ มากกว่าของ โจอี้ ดอนเนอร์ 10 Things I Hate About You (1999)
I'm in this for the cash. Donner can plough whoever he wants.ฉันแค่ทำเพื่อหาตังค์ ดอนเนอร์จะฟันใครก็เรื่องของมัน 10 Things I Hate About You (1999)
All right, I assume everyone has found time to complete their poem, except for Mr Donner, who has an excuse.โอเค ครูคิดว่าทุกคนคง แต่งกลอนเสร็จกันหมดแล้วนะ ยกเว้นคุณดอนเนอร์ ที่มีข้อยกเว้น 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donnDonna was born with a silver spoon in one's mouth.
donnWe could hear the donnnng ... donnnng of the church bells nearby.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead   FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner

CMU English Pronouncing Dictionary
DONN    D AA1 N
DONNA    D AA1 N AH0
DONNY    D AA1 N IY0
DONNE    D AH1 N
DONNIE    D AA1 N IY0
DONNED    D AA1 N D
DONNAY    D AA1 N EY0
DONNAS    D AA1 N AH0 Z
DONNAN    D AA1 N AH0 N
DONNER    D AA1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donned    (v) (d o1 n d)
donning    (v) (d o1 n i ng)
donnish    (j) (d o1 n i sh)

German-Thai: Longdo Dictionary
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Donner {m}thunder [Add to Longdo]
Donnerbüchse {f}blunderbuss [Add to Longdo]
Donnerschlag {m}peal of thunder [Add to Longdo]
Donnerschlag {m} | Donnerschläge {pl}thunderclap | thunderclaps [Add to Longdo]
Donnerstag {m}Thursday [Add to Longdo]
Donnerstimme {f} | Donnerstimmen {pl}thundering voice | thundering voices [Add to Longdo]
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}golly [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}gosh [Add to Longdo]
donnern | donnernd | gedonnert | donnert | donnerteto thunder | thundering | thundered | thunders | thundered [Add to Longdo]
donnernto rifle [Add to Longdo]
donnernto blast [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんな[, donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P) [Add to Longdo]
どんなに[, donnani] (adv) how; how much; (P) [Add to Longdo]
どんなものよりも[, donnamonoyorimo] (exp) more than anything (else) [Add to Longdo]
シャルドネ[, sharudone] (n) Chardonnay (fre [Add to Longdo]
プリマ[, purima] (n) (abbr) prima donna (ita [Add to Longdo]
プリマドンナ[, purimadonna] (n) prima donna (ita [Add to Longdo]
ベラドンナ[, beradonna] (n) (also written 別剌敦那) belladonna [Add to Longdo]
ベラドンナリリー[, beradonnariri-] (n) amaryllis belladonna; belladonna lily [Add to Longdo]
マドンナ[, madonna] (n) madonna (ita [Add to Longdo]
夏水仙[なつずいせん, natsuzuisen] (n) belladonnalily [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木曜[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
木曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
迅雷[じんらい, jinrai] Donnerschlag [Add to Longdo]
[かみなり, kaminari] Donner, Gewitter [Add to Longdo]
雷鳴[らいめい, raimei] Donner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top