Search result for

deer

(79 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deer-, *deer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deer[N] กวาง, Syn. cervid, doe, bug
deerstalker[N] หมวกที่มีขอบปีกด้านหน้าและหลัง และมีปกหูสองข้าง, See also: หมวกนักล่าสัตว์, Syn. glengarry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deer(เดียร์) n. กวาง
deerlick(เดียร์'ลิค) n. น้ำพุธรรมชาติ
commandeer(คอมมันเดียร์') {commandeered,commandeering,commandeers} vt. เกณฑ์พลเรือนเข้าทำการรบหรือทำงานให้กับหน่วยทหาร,ยึดทรัพย์สินเอกชนเพื่อประโยชน์ทางทหารหรือเพื่อสาธารณประโยชน์, Syn. draft,conscript,impress
reindeer(เรน'เดียร์) n. กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
deer(n) กวาง
deerskin(n) หนังกวาง
reindeer(n) กวางเรนเดียร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deerกวาง [TU Subject Heading]
Deerกวาง [การแพทย์]
Deer farmingการเลี้ยงกวาง [TU Subject Heading]
Deer Flyเหลือบกวาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some days you're the Beamer... some days you're the goddamn deer.บางวันแกก็เป็นตัวบีเมอร์... บางวันก็เป็นกวาง Pilot (2008)
It's the musk from silver deerมันคือแป้งป่นจากเขากวางสีเงิน Portrait of a Beauty (2008)
Deer, bison, horses.กวาง วัวป่า ม้า The Lazarus Project (2008)
It's a baby deer. - Wow. Man.ลูกกวางนี่ ดูกวางน่ารักนี่สิ ไม่เหมือนกวางห่วย ๆ ในนิวเจอร์ซี่เลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Can't shake. I've just got... deer head all over me.ไม่จับนะครับ ผมเพิ่ง.. Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- What moment is that? - When Colin killed the deer.ช่วงเวลานั้นเป็นยังไง ตอนนที่คอลิน ยิงกวาง Made of Honor (2008)
Your agent sent Jack to 951 Deerbrook Avenue, Georgetown,คนของคุณให้แจ็คไปที่ 951 เดียร์บรู้ก ในจอร์จทาวน์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
All right? He's skittish, like a deer.ตกลงไหม เขาขี้ระเเวงมาก เหมือนกวางตกมัน Mandala (2009)
I don't know too many hunters using nine mil for deer.ฉันไม่ยักกะรู้ว่ามีนักล่าสัตว์เยอะขนาดนี้ ใช้ลูกกระสุนถึงเก้าล้าน Balm (2009)
Deer.กวาง Road Kill (2009)
You kill deer and things?นายฆ่ากวางแล้วก็อย่างอื่นด้วยเหรอ? Free to Be You and Me (2009)
Okay, so the guy here says he was out doing routine track maintenance and saw the bones, he thought it was a deer.โอเค คนแถวนี้บอกว่า เขาออกมาทำงาน ซ่อมบำรุงรางรถไฟตามปกติ และเห็นโครงกระดูก เขาคิดว่าเป็นของกวาง The Plain in the Prodigy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deerOur pointer took after a big deer.
deerHe shot an arrow at the deer.
deerWe didn't see many deer in the forest.
deerHe took a beautiful shot at a deer.
deerI followed the deer's tracks.
deerWe went hunting in the forest and caught two deer yesterday.
deerThey hunted deer and foxes.
deerDeer are good game.
deerA baby deer can stand as soon as it is born.
deerThe deer darted off in alarm.
deerThe deer fell a prey to the lion.
deerThe hunter shot at a deer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิค[N] deer, Syn. มฤค, กวาง, ยอง, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ป่า ตัวผู้มีเขา ตามปกติมีข้างละ 3 กิ่ง มักอยู่ในป่ารก, Notes: (บาลี)
มิค[N] deer, Syn. มฤค, กวาง, ยอง, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ป่า ตัวผู้มีเขา ตามปกติมีข้างละ 3 กิ่ง มักอยู่ในป่ารก, Notes: (บาลี)
กวาง[N] deer, See also: stag, doe, Example: กวางเป็นสัตว์ที่มีเขาสวยมาก, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีเก้ง[n.] (īkēng) EN: barking deer ; muntjac   FR: muntjac [m]
เจียม[n.] (jīem) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug   FR: tapis en feutre [m]
เก้ง[n.] (kēng) EN: muntjac ; barking deer   FR: muntjac [m]
กระบก[n.] (krabok) EN: Barking Deer's Mango   
กระจง[n.] (krajong) EN: mouse deer ; chevrotain   FR: chevrotain [m] ; agouti [m]
กวาง[n.] (kwāng) EN: deer ; doe ; stag ; muntjac   FR: cerf [m] ; daim [m] ; chevreuil [m] ; biche [f] ; muntjac [m] ; cervidé [m]
กวางเรนเดียร์[n.] (kwāng rēndīa) EN: reindeer   FR: renne [m]
ละมั่ง[n.] (lamang) EN: Eld's deer ; Brow-antlered Deer   FR: antilope [f]
ละอง[n.] (la-ong) EN: Eld's deer   
เนื้อทราย[n.] (neūasāi) EN: Hog Deer   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEER    D IH1 R
DEERE    D IH1 R
DEERY    D IH1 R IY0
DEERE'S    D IH1 R Z
DEERING    D IH1 R IH0 NG
DEERMAN    D IH1 R M AH0 N
DEERSKIN    D IH1 R S K IH2 N
DEERBORNE    D IH1 R B AO0 R N
DEERFIELD    D IH1 R F IY0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deer    (n) (d i@1 r)
deerskin    (n) (d i@1 s k i n)
deerskins    (n) (d i@1 s k i n z)
deerstalker    (n) (d i@1 s t oo k @ r)
deerstalkers    (n) (d i@1 s t oo k @ z)
deerstalking    (n) (d i@1 s t oo k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hirsch {m} [zool.] | Hirsche {pl}deer | deers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
くじで選ぶ;籤で選ぶ[くじでえらぶ, kujideerabu] (exp,v5b) to choose by lot [Add to Longdo]
キョン;きょん[, kyon ; kyon] (n) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi) [Add to Longdo]
ディア[, deia] (n) (1) deer; (2) dear [Add to Longdo]
ファロー鹿[ファローじか, faro-jika] (n) fallow deer [Add to Longdo]
牡鹿;雄鹿[おじか;おしか;おか(ok), ojika ; oshika ; oka (ok)] (n) (See 牝鹿) buck (male deer) [Add to Longdo]
花苔[はなごけ, hanagoke] (n) reindeer moss [Add to Longdo]
蝦夷鹿[えぞしか;エゾシカ, ezoshika ; ezoshika] (n) (uk) Hokkaido sika (deer) (Cervus nippon yesoensis); Yezo sika [Add to Longdo]
慶良間鹿[けらまじか;ケラマジカ, keramajika ; keramajika] (n) Kerama deer; Ryukyu sika (Cervus nippon keramae) [Add to Longdo]
四つ目鹿[よつめじか;ヨツメジカ, yotsumejika ; yotsumejika] (n) (uk) (obsc) (See キョン) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹿[lù, ㄌㄨˋ, 鹿] deer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deer \Deer\ (d[=e]r), n. sing. & pl. [OE. der, deor, animal,
   wild animal, AS. de['o]r; akin to D. dier, OFries. diar, G.
   thier, tier, Icel. d[=y]r, Dan. dyr, Sw. djur, Goth. dius; of
   unknown origin. [root]71.]
   1. Any animal; especially, a wild animal. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Mice and rats, and such small deer.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The camel, that great deer.      --Lindisfarne
                          MS.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A ruminant of the genus {Cervus}, of many species,
    and of related genera of the family {Cervid[ae]}. The
    males, and in some species the females, have solid
    antlers, often much branched, which are shed annually.
    Their flesh, for which they are hunted, is called
    {venison}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The deer hunted in England is {Cervus elaphus}, called
      also stag or {red deer}; the fallow deer is {Cervus
      dama}; the common American deer is {Cervus
      Virginianus}; the blacktailed deer of Western North
      America is {Cervus Columbianus}; and the mule deer of
      the same region is {Cervus macrotis}. See {Axis},
      {Fallow deer}, {Mule deer}, {Reindeer}.
      [1913 Webster]
 
   Note: Deer is much used adjectively, or as the first part of
      a compound; as, deerkiller, deerslayer, deerslaying,
      deer hunting, deer stealing, deerlike, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Deer mouse} (Zool.), the white-footed mouse ({Peromyscus
    leucopus}, formerly {Hesperomys leucopus}) of America.
 
   {Small deer}, petty game, not worth pursuing; -- used
    metaphorically. (See citation from Shakespeare under the
    first definition, above.) "Minor critics . . . can find
    leisure for the chase of such small deer." --G. P. Marsh.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deer
   n 1: distinguished from Bovidae by the male's having solid
      deciduous antlers [syn: {deer}, {cervid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top