ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cultivator

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cultivator-, *cultivator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cultivator[N] ส้อมพรวนดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cultivator(คัล'ทะเวเทอะ) n. ผู้เพาะปลูก,ผู้อบรมสั่งสอน,เครื่องมือที่เพาะปลูก,เครื่องมือไถนาและทำลายวัชพืช

English-Thai: Nontri Dictionary
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivatorเครื่องพรวนดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a good skinner. He can wrestle grain bags, drive a cultivator.ถลกหนังเก่ง แบกกระสอบธัญพืชได้ ขับรถไถนาก็ได้ Of Mice and Men (1992)
Cultivator. Ah, but...ขับรถไถนา Of Mice and Men (1992)
Yeah. Bald-headed guy, drove a cultivator.ใช่ หัวล้าน ขับรถไถนา Of Mice and Men (1992)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cultivator    (n) kˈʌltɪvɛɪtər (k uh1 l t i v ei t @ r)
cultivators    (n) kˈʌltɪvɛɪtəz (k uh1 l t i v ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landwirt {m} | Landwirte {pl}cultivator | cultivators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルチベーター[, karuchibe-ta-] (n) cultivator [Add to Longdo]
耕運機;耕耘機[こううんき, kouunki] (n) cultivator; farm tractor; tiller [Add to Longdo]
耕作者[こうさくしゃ, kousakusha] (n) cultivator [Add to Longdo]
中耕機[ちゅうこうき, chuukouki] (n) cultivator [Add to Longdo]
班田収授法[はんでんしゅうじゅのほう, handenshuujunohou] (n) allotment of rice paddies for cultivation during the cultivator's lifetime (ancient Japanese law) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cultivator \Cul"ti*va`tor\ (k?l"t?-v?`t?r), n. [Cf. F.
   cultivateur.]
   [1913 Webster]
   1. One who cultivates; as, a cultivator of the soil; a
    cultivator of literature. --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. An agricultural implement used in the tillage of growing
    crops, to loosen the surface of the earth and kill the
    weeds; esp., a triangular frame set with small shares,
    drawn by a horse and by handles.
    [1913 Webster]
 
   Note: In a broader signification it includes any complex
      implement for pulverizing or stirring the surface of
      the soil, as harrows, grubbers, horse hoes, etc.
      [1913 Webster] Cultrate

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cultivator
   n 1: someone concerned with the science or art or business of
      cultivating the soil [syn: {agriculturist},
      {agriculturalist}, {cultivator}, {grower}, {raiser}]
   2: a farm implement used to break up the surface of the soil
     (for aeration and weed control and conservation of moisture)
     [syn: {cultivator}, {tiller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top