ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crenate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crenate-, *crenate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crenate(d) (ครี'เนททิด) adj. ซึ่งมีหยักกลมหรือทู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crenateหยักมน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crenated tongue; tongue, scallopedลิ้นรอย(ฟัน)กด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crenateเม็ดเลือดแดงมีลักษณะเหี่ยวเป็นหนาม,หดเหี่ยว [การแพทย์]
Crenatedลักษณะเป็นหนาม [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crenate \Cre"nate\ (kr[=e]"n[asl]t), Crenated \Cre"na*ted\
   (kr[=e]"n[asl]*t[e^]d), a. [L. crena notch. See {Cranny}.]
   (Bot.)
   Having the margin cut into rounded teeth notches, or
   scallops.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crenate
   adj 1: having a margin with rounded scallops [syn: {crenate},
       {crenated}, {scalloped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top