ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crenated

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crenated-, *crenated*, crenat, crenate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crenated มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crenated*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crenate(d) (ครี'เนททิด) adj. ซึ่งมีหยักกลมหรือทู่
crenation(ครีเน'ชัน) n. ส่วนที่ยื่นกลม,รูปฟันทู่,หยักกลม
crenature(เครน'นะเชอะ) n. ส่วนยื่นกลม,รูปฟันทู่,หยักแหลม, Syn. crenation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scalloped tongue; tongue, crenatedลิ้นรอย(ฟัน)กด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicrenateหยักมนสองชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crenateหยักมน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crenated tongue; tongue, scallopedลิ้นรอย(ฟัน)กด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, scalloped; tongue, crenatedลิ้นรอย(ฟัน)กด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, crenated; tongue, scallopedลิ้นรอย(ฟัน)กด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crenateเม็ดเลือดแดงมีลักษณะเหี่ยวเป็นหนาม,หดเหี่ยว [การแพทย์]
Crenatedลักษณะเป็นหนาม [การแพทย์]
Crenationเหี่ยวแห้ง [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
卯の花[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
空木;卯木[うつぎ, utsugi] (n) (See 卯の花) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
[くり(P);クリ, kuri (P); kuri] (n) (uk) Japanese chestnut (Castanea crenata); (P) [Add to Longdo]
犬黄楊[いぬつげ;イヌツゲ, inutsuge ; inutsuge] (n) (uk) Japanese holly (Ilex crenata) [Add to Longdo]
万両[まんりょう, manryou] (n) Ardisia crenata; coralberry [Add to Longdo]
椈;山毛欅;橅[ぶな;ブナ, buna ; buna] (n) (uk) Japanese beech (Fagus crenata); Siebold's beech [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crenate \Cre"nate\ (kr[=e]"n[asl]t), Crenated \Cre"na*ted\
   (kr[=e]"n[asl]*t[e^]d), a. [L. crena notch. See {Cranny}.]
   (Bot.)
   Having the margin cut into rounded teeth notches, or
   scallops.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crenated
   adj 1: having a margin with rounded scallops [syn: {crenate},
       {crenated}, {scalloped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top