ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colonies

K AA1 L AH0 N IY0 Z   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colonies-, *colonies*, colonie , colony
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coloniesอาณานิคม [TU Subject Heading]
Coloniesโคโลนี,กลุ่มเชื้อ [การแพทย์]
Colonies, Isolatedโคโลนี่เดี่ยวๆ [การแพทย์]
Colonies, Minuteโคโลนีขนาดเล็ก [การแพทย์]
Colonies, Pickingการแยกโคโลนี [การแพทย์]
Colonies, Youngโคโลนีที่แยกได้ใหม่ๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The colonies offer an alternative, a better way of life.ดาวนิคมเสนอทางเลือก ชีวิตที่ดีกว่า Passengers (2016)
Single-celled organisms dominated the oceans, but some existed in colonies called "microbial mats,"สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ครอบงำมหาสมุทร แต่บางคนก็อยู่ในอาณานิคม ที่เรียกว่า "จุลินทรีย์เสื่อ" Unafraid of the Dark (2014)
I was enlisted in the Queen's Royal Regiment and sent to the American colonies to fight.ผมถูกเกณฑ์เข้ามาอยู่ในกองทหารราชินี และถูกส่งไปยังอาณานิคมอเมริกา เพื่อต่อสู่กับพวกชาตินิยม The Sin Eater (2013)
Oxford, when I was enlisted in the Queen's Royal Regiment and sent to the American colonies to fight the patriots.อ็อกซ์ฟอร์ด เมื่อตอนที่ผมถูกเกณฑ์ทหาร ในกองทัพของพระราชชินี และถูกส่งมายังอาณานิคมอเมริกา เพื่อต่อสู้กับกลุ่มกบฎ Pilot (2013)
And for what? The off-world colonies may no longer exist.іΗеnry аrguеd іn vаіn thаt thе Ρоlynеѕіаn wоrm wаѕ nоt соntаgіоuѕ. Cloud Atlas (2012)
Fifty-eight British colonies and dominions have taken part, making this the largest exhibition staged anywhere in the world.พระเจ้าจอร์จที่ห้า ประเทศราชและเมืองขึ้นทั้ง 58 แห่งร่วมมือกัน ทำให้งานแสดงนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก The King's Speech (2010)
It's high time we let the colonies know what we really think of them.มันถึงเวลาแล้วที่จะให้พวกเขารู้ว่าจริง ๆ เราคิดอย่างไร V for Vendetta (2005)
The demolitions for the lunar colonies screwed up the orbit, okay?การระเบิดดวงจันทร์ เพื่อสร้างที่อยู่ทำลายระบบโคจร The Time Machine (2002)
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coloniesAfter the war, Britain had many colonies.
coloniesAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
coloniesEngland established many colonies.
coloniesEngland planted many colonies.
coloniesFrance used to have many colonies in Africa.
coloniesSlaves are brought to the American colonies.
coloniesThe ancient Romans founded colonies throughout Europe.
coloniesThe English established colonies in America.
coloniesThe English established colonies in America 1609.
coloniesYears after Europeans settled the coastal colonies.

CMU English Pronouncing Dictionary
COLONIES    K AA1 L AH0 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colonies    (n) kˈɒlənɪz (k o1 l @ n i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu) [Add to Longdo]
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colony \Col"o*ny\ (k[o^]l"[-o]*n[y^]), n.; pl. {Colonies}
   (k[o^]l"[-o]*n[i^]z). [L. colonia, fr. colonus farmer, fr.
   colere to cultivate, dwell: cf. F. colonie. Cf. {Culture}.]
   1. A company of people transplanted from their mother country
    to a remote province or country, and remaining subject to
    the jurisdiction of the parent state; as, the British
    colonies in America.
    [1913 Webster]
 
       The first settlers of New England were the best of
       Englishmen, well educated, devout Christians, and
       zealous lovers of liberty. There was never a colony
       formed of better materials.      --Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. The district or country colonized; a settlement.
    [1913 Webster]
 
   3. a territory subject to the ruling governmental authority
    of another country and not a part of the ruling country.
    [PJC]
 
   4. A company of persons from the same country sojourning in a
    foreign city or land; as, the American colony in Paris.
    [1913 Webster]
 
   5. (Nat. Hist.) A number of animals or plants living or
    growing together, beyond their usual range.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) A cell family or group of common origin, mostly of
    unicellular organisms, esp. among the lower alg[ae]. They
    may adhere in chains or groups, or be held together by a
    gelatinous envelope.
    [PJC]
 
   7. (Zool.) A cluster or aggregation of zooids of any compound
    animal, as in the corals, hydroids, certain tunicates,
    etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Zool.) A community of social insects, as ants, bees, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Microbiology) a group of microorganisms originating as
    the descendents of one individual cell, growing on a
    gelled growth medium, as of gelatin or agar; especially,
    such a group that has grown to a sufficient number to be
    visible to the naked eye.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top