ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clipper

K L IH1 P ER0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clipper-, *clipper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clipper[N] เครื่องมือที่ใช้ในการตัด
clipper[N] ผู้ที่ตัดหรือเล็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clippern. ผู้ตัด,กรรไกรตัดผมหรือขน,ปัตตาเลี่ยน,อุปกรณ์สำหรับตัด,คนหรือสิ่งที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,เครื่องบินที่บินเร็ว,ม้าเร็ว
hair-clippersn. กรรไกรตัดผม

English-Thai: Nontri Dictionary
clippers(n) กรรไกร,กรรไกรตัดเล็บ,บัตตาเลี่ยน,เรือเร็ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clipperคลิปเปอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're like one of those clipper ship captains.ลูกก็เหมือนกัปตันเรือเดินสมุทรไง Rushmore (1998)
He and his followers are traveling down the coast in a clipper ship called the elizabeth dane."เขาและบรรดาผู้ติดตาม เดินทางรอนแรมจนมาถึงฝั่ง... ...ด้วยเรือใบที่มีชื่อว่าอลิซาเบธ แดน" The Fog (2005)
Spooner said he saw a clipper ship last night in the fog.สปูนเนอร์บอกว่าเขาเห็นเรือใบ ในคืนที่หมอกเข้ามา The Fog (2005)
Hey, Erik. Do you know if your dad still has my clippers?เฮ้ยอีริค พ่อแกยังมีกรรไกรตัดหญ้าของฉันอยู่หรือเปล่า American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
It's used in salons to disinfect combs, clippers and scissors.ใช้ในร้านทำผมเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามหวีแปรง ที่ตัดเล็บ และกรรไกร And How Does That Make You Kill? (2008)
We grab a Pan Am Clipper to Caracas, scoot on over to Rio for some fun in the sun,เราจะนั่งเครื่องแพนเอ็มไปคารากัส แล้วต่อไปที่ริโอ อาบแดดกันที่นั้น Public Enemies (2009)
Pluckers beat the feathers off dead chickens and beak clippers clip the beaks off of baby chicks.จงอยปากของ Plucker และขนของไก่ที่ตาย และคนตัดจะตัดจงอยปากของลูกไก่แรกเกิดเหล่านั้นออก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Your occupation is beak clipper?งานของคุณคือคนตัดจงอยปากหรอ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Your grandmother's afghan and your nose hair clippers....พรมถักอัฟแกนของยายคุณ แล้วก็แหนบถอนขนจมูก You Don't Know Jack (2010)
We got you the clippers, I thought...ชอบไหมเหรอ.เราให้บัตเตอร์เลี่ยนไป ก็เลยนึกว่า... The A-Team (2010)
You've got clippers in your pocket.เธอมีกรรไกรตัดกิ่งในกระเป๋าของเธอ She Needs Me (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไกร[N] scissors, See also: clippers, nippers, shears, Syn. กรรไกร, กรรไตร, Example: เขาใช้ตะไกรขลิบริมผ้าจนเรียบ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตัดโดยใช้หนีบมี 2 ขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อช่างร่อน[n. exp.] (phīseūa chang rǿn) EN: Clipper   
ตะไกร[n.] (takrai) EN: scissors ; pair of scissors ; clippers ; nippers ; shears   FR: ciseaux [mpl]
ที่ตัดเล็บ[n.] (thī tat lep) EN: nail clipper   FR: coupe-ongles [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIPPER    K L IH1 P ER0
CLIPPERS    K L IH1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clipper    (n) klˈɪpər (k l i1 p @ r)
clippers    (n) klˈɪpəz (k l i1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clipper-Schaltung {f} [electr.]clipper; clipper circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリッパー[, kurippa-] (n) clipper [Add to Longdo]
クリッパーチップ[, kurippa-chippu] (n) {comp} Clipper Chip [Add to Longdo]
クリッパートンエンジェルフィッシュ[, kurippa-ton'enjierufisshu] (n) Clipperton angelfish (Holacanthus limbaughi) [Add to Longdo]
バリカン[, barikan] (n) (1) barber's clippers; (2) Barriquand et Marre; (P) [Add to Longdo]
刈り込み鋏[かりこみばさみ, karikomibasami] (n) hedge clippers [Add to Longdo]
爪切り(P);爪切[つめきり, tsumekiri] (n) nail clippers; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリッパーチップ[くりっぱーちっぷ, kurippa-chippu] Clipper Chip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clipper \Clip"per\ (kl[i^]p"p[~e]r), n.
   1. One who clips; specifically, one who clips off the edges
    of coins.
    [1913 Webster]
 
       The value is pared off from it into the clipper's
       pocket.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A machine for clipping hair, esp. the hair of horses.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A vessel with a sharp bow, built with a fast hull
    and tall sails, rigged for fast sailing, and used in trade
    where the cargo capacity was less important than the
    speed; -- called also {clipper ship}. --
    {Clip"per-built`}, a.
    [1913 Webster]
 
   Note: The name was first borne by "Baltimore clippers" famous
      as privateers in the early wars of the United States.
      [1913 Webster]
 
   4. (Electronics) a circuit that limits the amplitude of a
    waveform.
 
   Syn: limiter.
     [WordNet 1.5]
 
   {Yankee Clipper},
    (a) a clipper ship built in the United States. See
      clipper[3].
    (b) Joe DiMaggio; -- a nickname for the player who was a
      prominent member of the New York Yankees baseball team
      in the 1940's.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clipper
   n 1: (electronics) a nonlinear electronic circuit whose output
      is limited in amplitude; used to limit the instantaneous
      amplitude of a waveform (to clip off the peaks of a
      waveform); "a limiter introduces amplitude distortion"
      [syn: {limiter}, {clipper}]
   2: a fast sailing ship used in former times [syn: {clipper},
     {clipper ship}]
   3: shears for cutting grass or shrubbery (often used in the
     plural)
   4: scissors for cutting hair or finger nails (often used in the
     plural)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top