ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะไกร

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะไกร-, *ตะไกร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไกร[N] scissors, See also: clippers, nippers, shears, Syn. กรรไกร, กรรไตร, Example: เขาใช้ตะไกรขลิบริมผ้าจนเรียบ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตัดโดยใช้หนีบมี 2 ขา
ตะไกร[N] Microhierax fringillarius, See also: black-legged falcon, Syn. เหยี่ยวตะไกร, Count unit: ตัว, Thai definition: เรียกเหยี่ยวชนิดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะไกร(-ไกฺร) น. เครื่องมือสำหรับตัดโดยใช้หนีบ มี ๒ ขา, ลักษณนามว่า เล่ม, เขียนเป็น กรรไกร หรือ กรรไตร ก็มี.
ตะไกร(-ไกฺร) น. คำเรียกเหยี่ยวชนิดหนึ่งว่า เหยี่ยวตะไกร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And some snippy little bureaucrat says that they detect some kind of a pattern.และพวกข้าราชการปากตะไกร พูดว่าพวกเขาพบรูปแบบบางอย่าง Cat's Cradle (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะไกร[n.] (takrai) EN: scissors ; pair of scissors ; clippers ; nippers ; shears   FR: ciseaux [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scissor[N] กรรไกร, See also: ตะไกร, Syn. shears, pair of shears, cutting instrument
scissors[N] กรรไกร, See also: ตะไกร, Syn. shears, pair of shears, cutting instrument

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scissors(ซิส'เซอซ) n. กรรไกร,ตะไกร, (มวยปล้ำ) การใช้ขารัดตัวหรือหัวของคู่ต่อสู้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top