ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullying

B UH1 L IY0 IH0 NG   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullying-, *bullying*, bully
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullyingการข่มเหงรังแก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you Mr. Chase, no matter how many whale pins you may have on your lapel, are nothing more than the son of a farmer, who's managed to bullying his way into an officer's tunic.และคุณนายเชสไม่ว่ากี่ หมุดปลาวาฬคุณอาจจะมีอยู่บน ปกของคุณ มีอะไรมากกว่าลูกชาวนาที่ In the Heart of the Sea (2015)
You're not the Marco Polo of bullying me.คุณไม่ใช่ Marco Polo ที่รังแกผม Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
Cyber bullying is a federal crime, Ismail.หลอกลวงในโลกไซเบอร์คืออาชญากรรมอิสเมลล์ We Are Family (2013)
You brought us here because the "Stop Ginger Bullying Club" founded by our daughter is in trouble.คุณให้ผมมาที่นี่เพราะ "หยุดแกล้งคนผมแดง" ที่ถูกตั้งโดยลูกสาวของพวกเรา กำลังมีปัญหาหรอ เราไม่มีผู้นำ Girls (and Boys) on Film (2013)
This is bullying and everyone knows it!นี้มีการข่มขู่และทุกคนรู้ว่ามัน! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- Bullying and singing.ข่มขู่และร้องเพลง. One Chance (2013)
You mean someone's been bullying him.คุณหมายถึงมีใครบางคนกลั่นแกล้งเขา Measure of a Man (2012)
I need everything you can find on a senior at Collins Prep whom I believe is bullying my daughter.ฉันต้องการข้อมูลทุกอย่างที่คุณหาได้ จากนักเรียนปีสุดท้ายที่คอลลินส์ คนที่ฉันเชื่อว่า กำลังรังแกลูกสาวฉันอยู่ Reckoning (2012)
We're very cautious about the issue of bullying at school on a day-to-day basis.ครับ เรายอมรับความผิดในเรื่องนี้ PTA rinji soukai (2012)
The only people bullying me right now in my life are you and dad.คนที่รังแกหนู ในชีวิตของหนูตอนนี้มีแค่แม่กับพ่อ If These Dolls Could Talk (2012)
Um, bullying is not the right word.เอ่อ,ใช้คำว่าระราน คงจะไม่ถูกนัก Eye of the Beholder (2012)
Has Aria ever mentioned someone bullying her?เอเรียเคยพูดถึงใครบางคน ที่คอยตามระรานเธอรึเปล่า? Eye of the Beholder (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bullyingI happened to witness the bullying in the corridor.
bullyingIn junior high and high schools, they say insidious forms of bullying are on the rise.
bullyingShe brooded over the bullying done to her.
bullyingSuicide of a junior high school student who had been the victim of bullying by his classmates.
bullyingThat big boy is bullying the little children.

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLYING    B UH1 L IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bullying    (v) bˈulɪɪŋ (b u1 l i i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
リンチ[, rinchi] (n,vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P) [Add to Longdo]
嫁いびり[よめいびり, yomeibiri] (n) bullying a young wife [Add to Longdo]
苛め(P);虐め[いじめ, ijime] (n) bullying; teasing; (P) [Add to Longdo]
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado [Add to Longdo]
伝法肌[でんぼうはだ, denbouhada] (n) rough-and-tumble; bullying disposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bullying \bullying\ adj.
   Noisily domineering; tending to browbeat others.
 
   Syn: blustery.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bully \Bul"ly\, v. t. [imp. & p. p. {Bullied} (b[.u]l"l[=e]d);
   p. pr. & vb. n. {Bullying}.]
   To intimidate or badger with threats and by an overbearing,
   swaggering demeanor; to act the part of a bully[1] toward.
   [1913 Webster]
 
      For the last fortnight there have been prodigious
      shoals of volunteers gone over to bully the French,
      upon hearing the peace was just signing. --Tatler.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To bluster; swagger; hector; domineer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bullying
   adj 1: noisily domineering; tending to browbeat others [syn:
       {blustery}, {bullying}]
   n 1: the act of intimidating a weaker person to make them do
      something [syn: {bullying}, {intimidation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top