ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

britpop

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -britpop-, *britpop*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา britpop มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *britpop*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Britpop[N] เพลงที่นิยมในอังกฤษเมื่อปีค.ศ 1990

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate.Schuld an diesem Glauben war der frühe Kontakt mit traurigem Britpop. und eine totale Fehlinterpretation des Films "Die Reifeprüfung". 500 Days of Summer (2009)
London Calling, an ode to the Brits.London Calling. Eine Ode an den BritpopSalon of the Dead (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリットポップ[, burittopoppu] (n) BritPop [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top