Search result for

*britannia*

(53 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: britannia, -britannia-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์

English-Thai: Nontri Dictionary
Britannia(n) เกาะอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's see if we can book the private dining room at the Britannian Hotel.ดูซิว่าเราจองห้องอาหารที่โรงแรมบริเทนเนียลได้มั้ย We All Deserve to Die (2010)
♪ With a ring-tail set ♪ ♪ All abaft the mizzen peak ♪ ♪ And a Rule Britanniaผูกโยงกระโดงที่สาม เราร้องดังๆ Whispers in the Dark (2015)
It's the cockpit voice recorder for the United Britannian flight 2485.แต่เครื่องบันทึกเสียง\ ของUnited Britannian เที่ยวบินที่2485 Phantom Traveler (2005)
It's the United Britannian flight 2485...นี่คือ United Britannian เที่ยวบินที่2485 Phantom Traveler (2005)
United Britannian Flight 2485, we copy your mayday.United Britannian 2485 แจ้งว่า Phantom Traveler (2005)
Well, we thank you taking our survey and if you do plan a flight please don't forget your friends at United Britannia Airlines.ขอบคุณที่ช่วยตอบแบบสอบถามนะครับ ถ้าคุณมีแผนจะบินอีก อย่าลืมใช้สายการบินUnited Britannia นะครับ Phantom Traveler (2005)
Shouldn't you play something more appropriate, like Rule Britannia?Meinst du nicht, ihr könntet etwas Populäreres spielen, wie "Rule Britannia"? Water (1985)
That was Rule Britannia, boss.- Das war "Rule Britannia", Boss. Water (1985)
You drive a hard bargain, Mr. Hazard.Bei diesem Preis kann Britannia einen guten Profit machen, wenn man bedenkt, was Sie der Armee für die Kanonen berechnen. Wir wollen alle Geld verdienen. July 1861 - Summer 1862 (1986)
Right. Now whistle the first bars of Rule, Britannia.So... pfeifen Sie jetzt die ersten Töne von "Rule, Britannia". The Living Daylights (1987)
Not me, George, you. Get your ear to the ground. Start with the, er, Britannia...Hör dich einfach um, beginn mit dem Britannia an der Ecke... Episode #1.1 (1988)
Good old Britannia.rule BritanniaThe League of Extraordinary Gentlemen (2003)
It's the cockpit voice recorder for United Britannia flight 2485.Das ist der Stimmenrekorder vom United-Britannia-Flug 2485. Phantom Traveler (2005)
This is United britannia flight 2485 requesting immediate instructions and help.Hier ist United-Britannia-Flug 2485. Erbitten umgehend Anweisungen und Hilfe. Phantom Traveler (2005)
MAN: United Britannia flight 2485, we copy your mayday.(Mann) United-Britannia-Flug 2485, wir bestätigen Ihren Notruf. Phantom Traveler (2005)
Well, thank you for taking our survey, and if you do plan to fly please don't forget your friends at United Britannia Airlines.Dann vielen Dank für die Teilnahme an unserer Umfrage. Und wenn Sie doch mal wieder fliegen, denken Sie an United Britannia Airlines. Phantom Traveler (2005)
Oh? Then are you saying we don't interfere with what the Britannians are doing?Aber das bedeutet doch auch dass wir Britannia einfach weitermachen lassen?  ()
Who are you waiting for to beat Britannia?Wollt ihr auf jemanden warten, der Britannia f'Lir euch vernichtet?  ()
No. Why I said the child nee And today marks the anniversary of the crash of united britannia flight 424.Doch ich nehme lieber etwas Spinat heute ist der Jahrestag des Absturzes von United-Britannia-Flug 424. What Is and What Should Never Be (2007)
Rule Britannia!"Rule Britannia!" Chapter Two: Nothing Sacred (2008)
The Britannia was known as the heartbeat of the hardcore West Ham following. - Are we going in?Doch der "Britannia-Pub" war bekannt als Herzkammer der Hardcore-West-Ham-Fans. Cass (2008)
You had to earn respect to be accepted at The Britannia, and after the Wolves fight, we thought our time had come. Oi!Man musste sich Respekt verschaffen, um im "Britannia" akzeptiert zu werden, und nach der Prügelei mit den Wolves dachten wir, unsere Zeit wäre gekommen. Cass (2008)
By the time the 1980s arrived, me, Prentice and Freeman had taken over from Stevie Hogan's South Bank Crew, and we were now some of the main faces drinking in The Britannia.Als die 80er gekommen waren, hatten Prentice, Freeman und ich Stevie Hogans South Bank Crew übernommen, und jetzt gehörten wir zu den Hauptpersonen, die im "Britannia" tranken. Cass (2008)
Let's see if we can book the private dining room at the Britannian Hotel.Ich möchte die Dining-Suite im Britannian Hotel. We All Deserve to Die (2010)
Yeah, my father wanted me to attend the Britannia Royal Naval College, but I had other ideas.Mein Vater wollte, dass ich dem Britannia Royal Naval College beitrete, aber ich hatte andere Vorstellungen. Ich ... Broken Arrow (2010)
Rule Britannia!Rule, BritanniaI Love Périgord (2011)
I followed him west along the river, to this house here. This house? Chesham House?Russland ist nicht die Ursache jeder schlimmen Malaise, die Britannia heimsucht. Tournament of Shadows (2013)
"I'm very sorry about the flood and the fire and the incident at the Geographers' Guild."* Leises Brüllen, Flattern * * Melodie von "Rule Britannia" * Paddington (2014)
In three years, you're gonna win the Royal Britannia Golf trophy.Sie gewinnen in drei Jahren die "Royal Britannia Golf Trophy". Sapphire Blue (2014)
♪ And a Rule Britannia ♪ ♪ Plowing up the deep ♪Und der Figur der Britannia Als Galionsfigur taucht tief ein Whispers in the Dark (2015)
Shh.Gebt ihr Umhang, Schild und Helm und sie sieht aus wie BritanniaEpisode #5.6 (2016)
The Royal Yacht Britannia sails towards Gibraltar.Die königliche Jacht Britannia fährt jetzt auf Gibraltar zu. Pride & Joy (2016)
Accompanying Britannia, 15 A-class destroyers from the Mediterranean fleet. Shoot with a 21-gun salute.Die Britannia wird von 15 Zerstörern der Mittelmeerflotte begleitet, welche mit 21 Salutschüssen grüßen. Pride & Joy (2016)
The plan to destroy Britannia.Ich habe vor, Britannia zu vernichten.  ()
Thanks to Zero, Britannia is in a state of confusion!Durch Zero wird Britannia ins Chaos gestiirzt.  ()
When we're like this, it doesn't seem too different from being in Britannia.Hier ist es eigentlich gar nicht anders, als zu Hause in Britannia. Du kommst aus dem Mutterland?  ()
All hail Britannia!All hail Britannia ()
I am the 3rd Imperial Princess of Britannia, Euphemia le Britannia!Ich bin die dritte Prinzessin Britannias, Euphemia li Britannia ()
was personally proposed by Her Highness Princess Euphemia.Etwas wie das Spezialgebiet Japan gab es in der Geschichte Britannias noch nie. Ihre Hoheit Euphemia verkundete selbst dieses Novum.  ()
Euphemia li Britannia!Euphemia Ii Britannia ()
Everything starts after we confirm the Britannian's real intentions.Wir tun nichts, bis wir wissen, was Britannia vorhat.  ()
Euphemia li Britannia!Und daf'ur wirst du dir die Hande blutig machen, Euphemia Ii Britannia ()
" The Britannia sails for England tonight."Die Britannia segelt heute Abend nach England. The House on 92nd Street (1945)
(Lord Cravenwood) Rule Britannia!(Lord Cravenwood) Rule BritanniaThe Pink Panther (1963)
Britannia rules the wavesBritannia rules the waves The Pink Panther (1963)
Oh, rule Britannia!Oh, rule BritanniaThe Pink Panther (1963)
Britannia rules the wavesBritannia rules the waves The Pink Panther (1963)
You make one move on my trick this show... and you're gonna be singing "Hail, Brittania" on your backside... because your head's gonna be shoved up your ass.Dass das klar ist, Schätzchen, vergreif dich an meinem Freier und du kannst Hail Britannia mit deinem Hinterteil singen. Weil ich dir dann den Kopf in den Arsch ramme! The Duchess and the Dirtwater Fox (1976)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRITANNIA    B R AH0 T AE1 N IY0 AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリタニア[, buritania] (n) Britannia; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Britannia \Bri*tan"ni*a\, n. [From L. Britannia Great Britain.]
     A white-metal alloy of tin, antimony, bismuth, copper, etc.
     It somewhat resembles silver, and is used for table ware.
     Called also {Britannia metal}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top