Search result for

beryl

(36 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beryl-, *beryl*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
berylเบริล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beryl เบริล
แหล่ง - สีเขียวอ่อน พบทั่วไปในสายเปกมาไทต์ พบอะความารีน แต่เนื้อขุ่น รอยร้าวมากที่จังหวัดราชบุรี ชนิดเนื้อใสและค่อนข้างใส พบที่จังหวัดตาก และเนื้อผลึกสีน้ำเงินที่จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ - ใช้เป็นรัตนชาติ เบริลสีเขียว เรียกว่า มรกต มีค่ามาก จัดเป็นรัตนชาติสูงค่า เบริลเป็นแร่ที่จะให้โลหะแบริลเลียม จึงใช้ทำเป็นโลหะผสมกับทองแดง จะทำให้โลหะผสมนั้นมีความแข็งและความต้านทานสูงขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Berylเบริล [การแพทย์]
Beryllium เบริลเลียม
โลหะสีขาวเงิน น้ำหนักเบา ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องบิน จัดเป็นสารพิษชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Berylliumเบอริลเลียม [การแพทย์]
Beryllium Saltเกลือเบอรีลเลียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do your field engineers have a beryllium casing?วิศวกรของคุณมีแร่แบริลเลี่ยมชุบมั้ย? Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
beryllium from a mail order catalog;เบเลี่ยมจากแค็ตลาล๊อกสั่งซื้อทางไปรษณีย์; Page Turner (2008)
Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur...Hydrogen,helium,lithium,beryllium, boron,carbon,nitrogen,oxygen, fluorine,neon,sodium,magnesium,aluminum, Here Comes the Flood (2008)
I think that's what I said. Didn't I, Beryl?นั่นคือสิ่งที่ฉันพูดไม่ใช่หรือ ใช่ไหมเบอริล Leap Year (2010)
Beryl, will you ring Dublin International Airport and get them to open a runway especially for madam?เบอริล เธอช่วยโทรไปที่ สนามบินดิบลิน แล้วให้พวกเขาเปิดรันเวย์ ให้พิเศษเฉพาะคุณผู้หญิงคนนี้ทีสิ Leap Year (2010)
Just entry-level beryls and garnets, one passable black tourmaline.แค่การจดบันทึกระดับแร่เบอรีล และพลอยโกเมน มีชิ้นหนึ่งที่เป็นแบล็คทัวร์มาลีนหลากหลายสี Hermanos (2011)
And the mini beryl says they're serious.และจากมินิ บาเรล บอกได้ว่าพวกเขาเอาจริง Valhalla (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบริลเลียม[N] beryllium, Syn. ธาตุเบริลเลียม, Example: สปริงนาฬิกาซึ่งต้องต่อต้านอำนาจแม่เหล็กทำจากทองแดงผสมเบริลเลียม, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 4 สัญลักษณ์ Be เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 1277 ํซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ซึ่งทนทานต่อการผุกร่อน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบริลเลียม[n.] (bērillīem) EN: beryllium   FR: béryllium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERYL    B EH1 R AH0 L
BERYLLIUM    B ER0 IH1 L IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Beryl    (n) (b e1 r @ l)
beryl    (n) (b e1 r @ l)
beryls    (n) (b e1 r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beryll {m} [min.]beryl [Add to Longdo]
Beryllamazine {f} [ornith.]Berylline Hummingbird [Add to Longdo]
Beryllium {n} [chem.]beryllium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリソベリル[, kurisoberiru] (n) chrysoberyl [Add to Longdo]
ベリリウム[, beririumu] (n) beryllium (Be) [Add to Longdo]
ベリリウム銅[ベリリウムどう, beririumu dou] (n) beryllium copper [Add to Longdo]
ベリル[, beriru] (n) beryl [Add to Longdo]
黄碧玉[こうへきぎょく, kouhekigyoku] (n) yellow jasper; beryl [Add to Longdo]
金緑石[きんりょくせき, kinryokuseki] (n) chrysoberyl [Add to Longdo]
吠瑠璃[べいるり, beiruri] (n) (obsc) (See 緑柱石) beryl (san [Add to Longdo]
緑柱石[りょくちゅうせき, ryokuchuuseki] (n) beryl [Add to Longdo]
瑠璃;琉璃[るり, ruri] (n) (1) lapis lazuli; (2) (abbr) (See 瑠璃色) lapis lazuli (color); (3) (abbr) (See 吠瑠璃) beryl; (4) (abbr) (See 小瑠璃,大瑠璃,瑠璃鶲) mall blue passerine bird (esp. the blue-and-white flycatcher and the Siberian blue robin, but also the red-flanked bluetail); (5) (obsc) glass [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绿宝石[lǜ bǎo shí, ㄌㄩˋ ㄅㄠˇ ㄕˊ, 绿 / ] beryl [Add to Longdo]
[pí, ㄆㄧˊ, / ] beryllium Be, alkaline earth metal, atomic number 4 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beryl \Ber"yl\ (b[e^]r"[i^]l), n. [F. b['e]ryl, OF. beril, L.
   beryllus, Gr. bh`ryllos, prob. fr. Skr. vai[dsdot][=u]rya.
   Cf. {Brilliant}.] (Min.)
   A mineral of great hardness, and, when transparent, of much
   beauty. It occurs in hexagonal prisms, commonly of a green or
   bluish green color, but also yellow, pink, and white. It is a
   silicate of aluminum and beryllium. The {aquamarine} is a
   transparent, sea-green variety used as a gem. The {emerald}
   is another variety highly prized in jewelry, and
   distinguished by its deep color, which is probably due to the
   presence of a little oxide of chromium.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beryl
   n 1: the chief source of beryllium; colored transparent
      varieties are valued as gems

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top