ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anopheles

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anopheles-, *anopheles*, anophele
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anopheles[N] ยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anopheles(อะนอฟ' ฟะลิส) n. (pl. -les) ยุงกันปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย

English-Thai: Nontri Dictionary
anopheles(n) ยุงก้นปล่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anophelesยุงก้นปล่อง [TU Subject Heading]
Anophelesยุงก้นปล่อง [การแพทย์]
Anopheles, Genusตระกูลยุงก้นปล่อง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุงก้นปล่อง[n. exp.] (yung konplǿng) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito   FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anopheles    (n) ˈənˈɒfɪliːz (@1 n o1 f i l ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疟蚊[nu:è wén, ㄜˋ ㄨㄣˊ, / ] Anopheles (type of mosquito), #210,330 [Add to Longdo]
按蚊[àn wén, ㄢˋ ㄨㄣˊ, ] anopheles; malarial mosquito [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors) [Add to Longdo]
羽斑蚊;翅斑蚊[はまだらか;ハマダラカ, hamadaraka ; hamadaraka] (n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anopheles \A*noph"e*les\ ([.a]*n[o^]f"[-e]*l[=e]z), n. [NL., fr.
   Gr. 'anwfelh`s useless, hurtful.] (Zool.)
   A genus of mosquitoes which are secondary hosts of the
   malaria parasites, and whose bite is the usual, if not the
   only, means of infecting human beings with malaria. Several
   species are found in the United States. They may be
   distinguished from the ordinary mosquitoes of the genus
   {Culex} by the long slender palpi, nearly equaling the beak
   in length, while those of the female {Culex} are very short.
   They also assume different positions when resting, {Culex}
   usually holding the body parallel to the surface on which it
   rests and keeping the head and beak bent at an angle, while
   {Anopheles} holds the body at an angle with the surface and
   the head and beak in line with it. Unless they become
   themselves infected by previously biting a subject affected
   with malaria, the insects cannot transmit the disease.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Anopheles
   n 1: malaria mosquitoes; distinguished by the adult's head-
      downward stance and absence of breathing tubes in the
      larvae [syn: {Anopheles}, {genus Anopheles}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top