ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anemia

AH0 N IY1 M IY0 AH0   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anemia-, *anemia*
Possible hiragana form: あねみあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anemia[N] ความอ่อนแอ, See also: ความอ่อนกำลัง, Syn. lifelessness
anemia[N] ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ), Syn. anaemia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anemia(อะนี' เมีย) n. ภาวะโลหิตจาง, ภาวะไร้กำลัง
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic
pernicious anemian. โรคโลหิตจางชนิดร้ายแรงเนื่องจากขาดvitamin B12

English-Thai: Nontri Dictionary
anemia(n) โรคโลหิตจาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anemia; anaemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anemiaเลือดจาง [TU Subject Heading]
Anemiaเลือดน้อย, เลือดจาง, ซีด, โรคโลหิตจาง, โรคเลือดจาง, โลหิตจาง, ภาวะโลหิตจาง, การมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติการซีด, การมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ, อาการซีด [การแพทย์]
anemiaโรคโลหิตจาง, โรคที่เกิดจากการมีเม็ดเลือดแดงในร่างกายน้อยกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anemia, Acuteซีดเฉียบพลัน, โลหิตจางเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน, เลือดจางอย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก [TU Subject Heading]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก, โลหิตจางชนิดอพลาสติค, โรคไขกระดูกไม่ทำงาน, โลหิตจางอพลาสติค, โลหิตจางอะพลาสติก, อพลาสติคอนีเมีย, อพลาสติคแอนีเมีย, โรคโลหิตจางที่ไม่มีการเกิดใหม่ของเม็ดเลือดแดง, โลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน, โรคโลหิตจาง, ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด, โรคโลหิตจางแบบร้ายแรง [การแพทย์]
Anemia, Aplastic, Idiopathicโลหิตจางอพลาสติคไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Anemia, Aplastic, Primaryโลหิตจางอพลาสติคไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Anemia, Aplastic, Secondaryโลหิตจางอพลาสติคจากยาสารพิษต่างๆ [การแพทย์]
Anemia, Chronicโลหิตจางเรื้อรัง, เลือดจางที่เกิดช้า, ซีดเรื้อรัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kang San and I made it but it's really good for anemia and asthma!กังซานกับฉันทำมันแต่ว่ามันดีสำหรับ โรคโลหิตจางและโรคหืดจริงๆ นะ Fermentation Family (2011)
I can recite the six causes of pernicious anemia and the four stages of terminal cirrhosis.ผมท่อง 6 สาเหตุของโรคโลหิตจาง กับ 4 ระยะของโรคตับแข็งร้ายแรงได้ Love & Other Drugs (2010)
Anemia has nothing to do with size.โลหิตจางไม่ได้เกี่ยวกับขนาดร่างกายนะคุณ Prosecutor Princess (2010)
Dr. Altman, Mr. Linehan has hemolytic anemia and elevated L.D.H. I suspect post-operative T.T.P.ดร.ออลท์แมน คุณไลน์แฮนมีอาการ โลหิตจางและเอ็นไซม์แอลดีเอชสูงขึ้น Sanctuary (2010)
Rod has invited me to the second annual allen county Sickle cell anemia dance-a-thon.ร็อดชวนฉันไปงานแข่งเต้นรำ ครบรอบ 2 ปีสมาคมโรคโลหิตจาง Mash-Up (2009)
Aplastic anemia takes LAM off the table.โรคโลหิตจาง ทำให้เกิด lam ปิดโต๊ะ Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anemiaI collapsed from anemia.
anemiaThe doctor analyzed the blood sample for anemia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคโลหิตจาง[N] anemia, See also: anaemia, Example: การที่เรามีเหงื่อออก อาจเป็นเพราะความร้อนอบอ้าว หรือหน้าตาเราซีดเชียว อาจเป็นเพราะโรคโลหิตจาง มิใช่เพราะเกิดอารมณ์ต่างๆ ก็ได้
โลหิตจาง[N] anemia, See also: anemic, anaemia, anaemic, Example: เมื่อร่างกายขาดทองแดงมีผลให้เป็นโรคโลหิตจางได้, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่งเป็นอาการที่ร่างกายขาดเม็ดเลือดแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือดจาง[n. exp.] (leūat jāng) EN: anemia   
โลหิตจาง[n.] (lohit jāng) EN: anaemia = anemia (Am.)   FR: anémie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANEMIA    AH0 N IY1 M IY0 AH0
ANEMIAS    AH0 N IY1 M IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anemia    (n) ənˈiːmɪə (@ n ii1 m i @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贫血[pín xuè, ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] anemia, #10,487 [Add to Longdo]
血亏[xuè kuī, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄨㄟ, / ] anemia, #79,947 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bleichsucht {n}anemia [Am.]; anaemia [Br.] [Add to Longdo]
Anämie {f}; Blutarmut {f} [med.]anemia [Am.]; anaemia [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P) [Add to Longdo]
悪性貧血[あくせいひんけつ, akuseihinketsu] (n) pernicious anemia; pernicious anaemia [Add to Longdo]
鎌形赤血球貧血症[かまがたせっけっきゅうひんけつしょう, kamagatasekkekkyuuhinketsushou] (n) sickle cell anemia (anaemia); sickle cell disease [Add to Longdo]
鎌状赤血球症[かまじょうせっけっきゅうしょう, kamajousekkekkyuushou] (n) sickle cell disease; sickle cell anemia (anaemia) [Add to Longdo]
鎌状赤血球貧血[かまじょうせっけっきゅうひんけつ, kamajousekkekkyuuhinketsu] (n) sickle cell anemia (anaemia); sickle cell disease [Add to Longdo]
再生不良性貧血[さいせいふりょうせいひんけつ, saiseifuryouseihinketsu] (n) aplastic anemia; aplastic anaemia [Add to Longdo]
鉄芽球性貧血[てつがきゅうせいひんけつ, tetsugakyuuseihinketsu] (n) sideroblastic anemia; sideroblastic anaemia [Add to Longdo]
鉄欠乏性貧血[てつけつぼうせいひんけつ, tetsuketsubouseihinketsu] (n) iron-deficiency anemia; iron-deficiency anaemia [Add to Longdo]
脳貧血[のうひんけつ, nouhinketsu] (n) cerebral anemia; cerebral anaemia [Add to Longdo]
貧血[ひんけつ, hinketsu] (n) anemia; anaemia; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anaemia \A*n[ae]"mi*a\, Anemia
 \A*ne"mi*a\([.a]*n[=e]"m[i^]*[.a]), a. [NL., fr. Gr. 'anaimi`a;
   'an priv. + a'i^ma blood.] (Med.)
   A morbid condition in which number of the red blood cells or
   concentration of hemoglobin decreases below that of normal.
   [1913 Webster + AS]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anemia
   n 1: a deficiency of red blood cells [syn: {anemia}, {anaemia}]
   2: a lack of vitality [syn: {anemia}, {anaemia}]
   3: genus of terrestrial or lithophytic ferns having pinnatifid
     fronds; chiefly of tropical America [syn: {Anemia}, {genus
     Anemia}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 anemia
  anaemia

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 anemia
  anaemia

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top