ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abos

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abos-, *abos*, abo
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't root abos.อย่าไปรู้เลย Django Unchained (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabos
ยู่[v.] (yū) EN: be crushed ; be battered ; be bashed in ; be crumpled ; be dented   FR: abîmer ; plier ; cabosser ; bosseler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abos    (n) ˈæbouz (a1 b ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands) [Add to Longdo]
カタボシニシキベニハゼ[, kataboshinishikibenihaze] (n) Trimma nomurai (species of goby found in Japan, Indonesia and New Caledonia) [Add to Longdo]
フタボシイソハゼ[, futaboshiisohaze] (n) Lachdebrere's pygmy goby (Eviota lachdeberei) [Add to Longdo]
一夜干し;一夜干[いちやぼし, ichiyaboshi] (n) fish salted and dried overnight [Add to Longdo]
乾干し[からぼし, karaboshi] (n) sun-dried fish or vegetables [Add to Longdo]
甘干し[あまぼし, amaboshi] (n) persimmon cured in the sun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top