ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-zee-

Z IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zee, *zee*
Possible hiragana form: ぜえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZEE Z IY1
ZEEK Z IY1 K
ZEEB Z IY1 B
ZEESE Z IY1 S
ZEESE Z IY1 Z
KAZEE K AA1 Z IY0
MOZEE M AA1 Z IY0
ZEEMAN Z IY1 M AH0 N
ZEEBLE Z IY1 B AH0 L
VANZEE V AA1 N Z IY0
FRAZEE F R AH0 Z IY1
BRAZEE B R AE1 Z IY0
JAZEERA JH AH0 Z IY1 R AH0
DEZEEUW D IH0 Z IY1 UW0
ZEELAND Z IY1 L AH0 N D
VANDERZEE V AE1 N D ER0 Z IY2
ZEEBRUGGE Z IY2 B R UW1 G IY0
CHIMPANZEE CH IH0 M P AE1 N Z IY0
CHIMPANZEES CH IH0 M P AE1 N Z IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zee (n) zˈiː (z ii1)
zees (n) zˈiːz (z ii1 z)
chimpanzee (n) tʃˌɪmpænzˈiː (ch i2 m p a n z ii1)
chimpanzees (n) tʃˌɪmpænzˈiːz (ch i2 m p a n z ii1 z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuzee(n) แสงไฟสีเตือนรถเพื่อเตือนรถ
fuzee(n) สายชนวน
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี, Syn. chimp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimpanzee(ชิมแพนซี') n. ลิงชิมแพนซี
fuzeen. ไม้ขีดไฟหัวโต, ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา

English-Thai: Nontri Dictionary
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chimpanzeeซิมแพนซี, ลิงซิมแปนซี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zeeThe chimpanzee is an intelligent creature, capable of solving simple problems.
zeeThey are amused at the sight of chimpanzees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิมแปนซี(n) chimpanzee, See also: chimp, Syn. ลิงชิมแปนซี, Example: ลิงชิมแปนซีหาได้ในป่าอาฟริกา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อลิงไม่มีหางในวงศ์ Pongidae ขนสีดำ บริเวณใกล้ๆ ก้นมีขนสีขาว หน้าไม่มีขน แขนและขายาวเกือบเท่ากัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมแปนซี[chimpaēnsī] (n) EN: chimpanzee ; chimp  FR: chimpanzé [ m ]
ขำกลิ้งลิงกับหมา[khamkling ling kap mā] (x) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands
ลิงชิมแปนซี[ling chimpensī] (n) EN: chimpanzee  FR: chimpanzé [ m ]
นกกาแวน[nok kā waēn] (n, exp) EN: Racket-tailed Treepie  FR: Témia bronzée [ f ] ; Pie à raquettes [ f ] ; Pie bronzée [ f ] ; Témia à raquettes [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半岛[bàn dǎo, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] peninsula; Al Jazeera (Arabic-language news network), #13,594 [Add to Longdo]
黑猩猩[hēi xīng xīng, ㄏㄟ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ, ] common chimpanzee, #35,225 [Add to Longdo]
半岛电视台[bàn dǎo diàn shì tái, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] Al-Jazeera Television [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krustazeen { pl } (Krabben, Garnelen usw.) [ zool. ]crustaceans (crabs, shrimps etc.) [Add to Longdo]
Schimpanse { m } [ zool. ] | Schimpansen { pl }chimpanzee | chimpanzees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぜいぜい;ぜえぜえ[zeizei ; zeezee] (adv, adv-to, vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
ぞい;ぞえ;ぜえ[zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis [Add to Longdo]
ゼーマン効果[ゼーマンこうか, ze-man kouka] (n) Zeeman effect [Add to Longdo]
チンパンジー[chinpanji-] (n) chimpanzee; chimp [Add to Longdo]
ヒト科[ヒトか, hito ka] (n) Hominidae (family comprising of chimpanzees, gorillas, humans and orangutans) [Add to Longdo]
ピグミーチンパンジー[pigumi-chinpanji-] (n) (See ボノボ) pygmy chimpanzee (Pan paniscus) [Add to Longdo]
黒猩々;黒猩猩[くろしょうじょう, kuroshoujou] (n) chimpanzee [Add to Longdo]
贅六;才六[ぜいろく;ぜえろく, zeiroku ; zeeroku] (n) (arch) Edo term used to debase people from Kansai [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zed \Zed\, n. [F., probably through It. zeta, fr. L. zeta. See
   {Zeta}.]
   The letter {Z}; -- called also {zee}, and formerly {izzard}.
   "Zed, thou unnecessary letter!" --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zee
   n 1: the 26th letter of the Roman alphabet; "the British call Z
      zed and the Scots call it ezed but Americans call it zee";
      "he doesn't know A from izzard" [syn: {Z}, {z}, {zee},
      {zed}, {ezed}, {izzard}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 zee‐
  maritime; sea; sea‐; ofthesea

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 zee /ze/
  1. sea
  2. billow

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top