ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chimpanzee

CH IH0 M P AE1 N Z IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chimpanzee-, *chimpanzee*
Possible hiragana form: ちんぱんぜえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chimpanzee[N] ลิงชิมแปนซี, Syn. chimp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimpanzee(ชิมแพนซี') n. ลิงชิมแพนซี

English-Thai: Nontri Dictionary
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chimpanzeeซิมแพนซี,ลิงซิมแปนซี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd wet-nurse their babies on the milk of chimpanzees.ฉันจะใช้นมชิมเเปนซีเลี้ยงลูกกอริลล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
But Zira, we chimpanzees are too few.ลิงชิมแปนซีมีน้อยเกินไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
A chimpanzee or something from the ape family. Possibly an orang-utan.พันธุ์เดียวกัน Deep Throat (1993)
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
Actually, uh, he's a chimpanzee. His name's Darwin. He's 5 years old.อันที่จริงแล้ว เขาเป็นลิงซิมแปนซี เขาชื่อดาร์วิน เขาอายุ 5 ปี Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Look, I called the San francisco zoo, and they don't think a chimpanzee can fire a handgun.ฟังนะ ฉันโทรหาสวนสัตว์ซานฟรานซิสโก และพวกเขาไม่คิดว่าลิงชิมแปนซี จะเหนี่ยวไกปืนได้ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
- Well, he's a chimpanzee, okay?- เอาล่ะ เขาเป็นลิงชิมแปนซี โเคไหม Mr. Monk and the Panic Room (2004)
¶¶In the time of chimpanzees, I was a monkey ¶¶# ในยุคของชิมแพนซี ฉันเป็นลิง # Funk (2010)
Whatever did this damage was somewhere between a human and a chimpanzee,meaning approximately 250 pounds of force.แรงที่สร้างความเสียหายนี้ อยู่ระหว่างมนุษย์ กับลิงชิมแปนซี หมายถึงประมาณ 250 ปอนด์ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Chimpanzees' dna differs from oursDNA ของลิงชิมแปนซี ต่างจากพวกเรา To Keep Us Safe (2010)
I love chimpanzees.ฉันชอบลิงซิมแปนซี Rise of the Planet of the Apes (2011)
Is that a chimpanzee?นั่นมันลิง ซิมแปนชีใช่ไหม? Rise of the Planet of the Apes (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chimpanzeeThe chimpanzee is an intelligent creature, capable of solving simple problems.
chimpanzeeThey are amused at the sight of chimpanzees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิมแปนซี[N] chimpanzee , See also: chimp, Syn. ลิงชิมแปนซี, Example: ลิงชิมแปนซีหาได้ในป่าอาฟริกา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อลิงไม่มีหางในวงศ์ Pongidae ขนสีดำ บริเวณใกล้ๆ ก้นมีขนสีขาว หน้าไม่มีขน แขนและขายาวเกือบเท่ากัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมแปนซี[n.] (chimpaēnsī) EN: chimpanzee ; chimp   FR: chimpanzé [m]
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (khamkling ling kap mā) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands   
ลิงชิมแปนซี[n.] (ling chimpensī) EN: chimpanzee   FR: chimpanzé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIMPANZEE    CH IH0 M P AE1 N Z IY0
CHIMPANZEES    CH IH0 M P AE1 N Z IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chimpanzee    (n) tʃˌɪmpænzˈiː (ch i2 m p a n z ii1)
chimpanzees    (n) tʃˌɪmpænzˈiːz (ch i2 m p a n z ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schimpanse {m} [zool.] | Schimpansen {pl}chimpanzee | chimpanzees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チンパンジー[, chinpanji-] (n) chimpanzee; chimp [Add to Longdo]
ヒト科[ヒトか, hito ka] (n) Hominidae (family comprising of chimpanzees, gorillas, humans and orangutans) [Add to Longdo]
ピグミーチンパンジー[, pigumi-chinpanji-] (n) (See ボノボ) pygmy chimpanzee (Pan paniscus) [Add to Longdo]
黒猩々;黒猩猩[くろしょうじょう, kuroshoujou] (n) chimpanzee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chimpanzee \Chim*pan"zee\ (ch[i^]m*p[a^]n"z[-e]; 277), n. [From
   the native name: cf. F. chimpanz['e], chimpans['e],
   chimpanz['e]e.] (Zool.)
   An african ape ({Pan troglodytes}, formerly {Anthropithecus
   troglodytes}, or {Troglodytes niger}) which approaches more
   nearly to man, in most respects, than any other ape. It is
   the most intelligent of non-human animals, and when full
   grown, it is from three to four feet high. A variant called
   the {pygmy chimpanzee}, or {bonobo}, has been recently
   recognized as a separate species.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chimpanzee
   n 1: intelligent somewhat arboreal ape of equatorial African
      forests [syn: {chimpanzee}, {chimp}, {Pan troglodytes}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top