ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unison-

Y UW1 N AH0 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unison, *unison*
Possible hiragana form: うにそん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unison(n) ความพร้อมเพรียงกัน, See also: ความสอดคล้องกัน, ความเข้ากันได้, Syn. unity, Ant. oppisite

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one.Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one. Yankee White (2003)
[ HEARTS BEATING IN UNISON ][ HEARTS BEATING IN UNISON ] Ninja Assassin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unisonWe said in unison that we didn't agree to the suggestion.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNISON Y UW1 N AH0 S AH0 N
UNISON Y UW1 N IH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unison (n) jˈuːnɪsn (y uu1 n i s n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einklang { m } | Einklänge { pl }unison | unisons [Add to Longdo]
unisono { adv }in unison [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unison \U"ni*son\ (?; 277), n. [LL. unisonus having the same
   sound; L. unus one + sonus a sound: cf. F. unisson, It.
   unisono. See {One}, and {Sound} a noise.]
   1. Harmony; agreement; concord; union.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Identity in pitch; coincidence of sounds proceeding
    from an equality in the number of vibrations made in a
    given time by two or more sonorous bodies. Parts played or
    sung in octaves are also said to be in unison, or in
    octaves.
    [1913 Webster]
 
   Note: If two cords of the same substance have equal length,
      thickness, and tension, they are said to be in unison,
      and their sounds will be in unison. Sounds of very
      different qualities and force may be in unison, as the
      sound of a bell may be in unison with a sound of a
      flute. Unison, then, consists in identity of pitch
      alone, irrespective of quality of sound, or timbre,
      whether of instruments or of human voices. A piece or
      passage is said to be sung or played in unison when all
      the voices or instruments perform the same part, in
      which sense unison is contradistinguished from harmony.
      [1913 Webster]
 
   3. A single, unvaried. [R.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {In unison}, in agreement; agreeing in tone; in concord.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unison \U"ni*son\ (?; 277), a. [Cf. It. unisono. See {Unison},
   n.]
   1. Sounding alone. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [sounds] intermixed with voice,
       Choral or unison.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Sounded alike in pitch; unisonant; unisonous; as,
    unison passages, in which two or more parts unite in
    coincident sound.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unison
   n 1: corresponding exactly; "marching in unison"
   2: occurring together or simultaneously; "the two spoke in
     unison"
   3: (music) two or more sounds or tones at the same pitch or in
     octaves; "singing in unison"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top