ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-thumping-

TH AH1 M P IH0 NG   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thumping, *thumping*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thumping[ADJ] เด่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- But she's got a breastplate- You gotta pierce through that. - [ Thumping ]- แต่เธอก็มี breastplate - คุณ gotta เจาะผ่านที่ - [เต้น] Pulp Fiction (1994)
THUMPING Pippa?ปิปา Episode #1.5 (2008)
[ THUMPING ][ THUMPINGNinja Assassin (2009)
I thought I should look into what they were running around thumping about.ฉันคิดว่าฉันควรมองลงไปถึงอะไร ที่พวกเขาวุ่นวายเสียงดังอยู่กับมัน Easy A (2010)
What happened? That big old iceberg you on came thumping and bumping, and here we are!ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่มาไม้ลอย และรีดและที่นี่เรามี Happy Feet Two (2011)
And when I shook your hand, your pulse was thumping like a jackhammer, my friend.และตอนที่ผมจับมือคุณ ชีพจรคุณเต้นแรงมากเลย เพื่อนเอ้ย Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
The thumping noise?เสียงเคาะหรอ? นั่น Hunteri Heroici (2012)
♪ Pound them up with a thumping pole ♪เขามาแล้ว The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
(BASS THUMPING OVER SPEAKERS)ลำโพงเสียงเบสที่เด่นขึ้นไป) Captain Phillips (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thumpingThey had been thumping the drum all along.

CMU English Pronouncing Dictionary
THUMPING TH AH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thumping (v) θˈʌmpɪŋ (th uh1 m p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
riesengroß {adv}thumping great [coll.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thump \Thump\, v. t. [imp. & p. p. {Thumped}; p. pr. & vb. n.
   {Thumping}.]
   To strike or beat with something thick or heavy, or so as to
   cause a dull sound.
   [1913 Webster]
 
      These bastard Bretons; whom our hathers
      Have in their own land beaten, bobbed, and thumped.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thumping \Thump"ing\, a.
   Heavy; large. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thumping
   adj 1: (used informally) very large; "a thumping loss" [syn:
       {humongous}, {banging}, {thumping}, {whopping},
       {walloping}]
   n 1: a heavy dull sound (as made by impact of heavy objects)
      [syn: {thump}, {thumping}, {clump}, {clunk}, {thud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top