ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*thumping*

TH AH1 M P IH0 NG   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thumping, -thumping-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thumping[ADJ] เด่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- But she's got a breastplate- You gotta pierce through that. - [ Thumping ]- แต่เธอก็มี breastplate - คุณ gotta เจาะผ่านที่ - [เต้น] Pulp Fiction (1994)
That Bible-thumping bullshitter, he's doing his penance in the Sudan.ไอ้หมอเคร่งศาสนานั่นน่ะหรอ ไปทรมานตัวเองไถ่บาปที่ซูดานแล้ว The Constant Gardener (2005)
(rapid thumping)(ทุบอย่างเร็ว) An American Haunting (2005)
(rapid thumping)(ทุกอย่างเร็ว) An American Haunting (2005)
(thumping)(เสียงทุบ) An American Haunting (2005)
[THUMPING MUSIC BLARING FROM HOUSE][THUMPING MUSIC BLARING FROM HOUSE] RocknRolla (2008)
THUMPING Pippa?ปิปา Episode #1.5 (2008)
[ THUMPING ][ THUMPINGNinja Assassin (2009)
President of the Celibacy Club. (heart thumping)ประธานชมรมถือพรหมจรรย์ Ballad (2009)
* look at the girl and your heart starts thumping' * * says she wants to dance to a different groove * * now you know what to do, g, bust a move * * you want it, you got it, uh *# มองไปที่สาว และใจนายเริ่มสั่น # # เธอว่าอยากเต้น ในจังหวะอื่น # # นายคงรู้ต้องทำยังไง ลุยไปเลย# Mash-Up (2009)
I thought I should look into what they were running around thumping about.ฉันคิดว่าฉันควรมองลงไปถึงอะไร ที่พวกเขาวุ่นวายเสียงดังอยู่กับมัน Easy A (2010)
And make it up to you... (heartbeat thumping)แล้วมาจ่ายให้คุณนะคะ... . It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
(heartbeat thumping)It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
[Screaming, bed thumping]กรี๊ด Take It! (2010)
What happened? That big old iceberg you on came thumping and bumping, and here we are!ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่มาไม้ลอย และรีดและที่นี่เรามี Happy Feet Two (2011)
(THUMPING ON DOOR)(THUMPING ON DOOR) Super 8 (2011)
And when I shook your hand, your pulse was thumping like a jackhammer, my friend.และตอนที่ผมจับมือคุณ ชีพจรคุณเต้นแรงมากเลย เพื่อนเอ้ย Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
(rhythmic thumping)(เคาะเป็นจังหวะ) Gyre, Part 1 (2012)
(rattling, distant thumping)... I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
The thumping noise?เสียงเคาะหรอ? นั่น Hunteri Heroici (2012)
♪ Pound them up with a thumping pole ♪เขามาแล้ว The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I can't hear when you're thumping.ฉันไม่สามารถได้ยินเมื่อคุณกำลังเต้น The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(THUMPING AND MAN GRUNTING ON TV)ที่โดดเด่นและ MAN grunting ON TV) Oldboy (2013)
(BASS THUMPING OVER SPEAKERS)ลำโพงเสียงเบสที่เด่นขึ้นไป) Captain Phillips (2013)
(THUMPING FROM TRUNK)ที่โดดเด่นจากลำต้น) The Hangover Part III (2013)
(THUMPING FROM TRUNK)ที่โดดเด่นจากลำต้น) The Hangover Part III (2013)
Chumbawamba's playing, it's not even "Tubthumping."Chumbawamba läuft und es ist noch nicht einmal" Tubthumping". Big News (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thumpingThey had been thumping the drum all along.

CMU English Pronouncing Dictionary
THUMPING    TH AH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thumping    (v) θˈʌmpɪŋ (th uh1 m p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咚咚[dōng dōng, ㄉㄨㄥ ㄉㄨㄥ, ] onomat. thud; thumping; thudding; pounding, #30,480 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demagogie {f}tub-thumping [Add to Longdo]
demagogisch {adj}tub-thumping [Add to Longdo]
gewaltig; überwältigend {adj}thumping [Add to Longdo]
hämmern; heftig pochen (gegen) | hämmernd; pochend | gehämmert; gepochtto thump (at; on) | thumping | thumped [Add to Longdo]
riesengroß {adv}thumping great [coll.] [Add to Longdo]
Klopfen {n}thumping [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴツンゴツン[, gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging [Add to Longdo]
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping [Add to Longdo]
バクバク[, bakubaku] (n) thumping (heart); banging (heart); pounding (heart); racing (heart) [Add to Longdo]
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thump \Thump\, v. t. [imp. & p. p. {Thumped}; p. pr. & vb. n.
   {Thumping}.]
   To strike or beat with something thick or heavy, or so as to
   cause a dull sound.
   [1913 Webster]
 
      These bastard Bretons; whom our hathers
      Have in their own land beaten, bobbed, and thumped.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thumping \Thump"ing\, a.
   Heavy; large. [Colloq.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top