Search result for

-technology-

(44 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: technology, *technology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
technology[N] เทคโนโลยี, See also: การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ, วิทยาศาสตร์ประยุกต์
technology[N] เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
technology(เทคนอล'โลจี) n. วิชาที่เกี่ยวกับศิลปของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และอื่น ๆ ,ประยุกต์วิทยา,วิชาการ,เทคโนโลยี, See also: technologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
technology(n) วิชาเทคนิค,เทคโนโลยี,วิชาช่าง,วิชาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
technologyเทคโนโลยี, ประยุกตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Technologyเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technologyเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
technologyเทคโนโลยี, การนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As technology and storytelling come full circle.เมื่อเทคโนโลยีและการบอกเล่าเรื่องราวเดินทางมาบรรจบกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Start getting interested in financial technology.เริ่มสนใจเรื่องการเงินบ้าง Heartbreak Library (2008)
It had aqueducts and paved roads and technology that wouldn't be seen again for 5,000 years.มีระบบปะปาและถนน และเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเคยเห็นอีกใน 5,000 ปี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's not possible, even with today's technology, it would shatter.มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าทำด้วย เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ มันควรแตก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
We're calling it GORT, Genetically Organized Robotic Technology.เราเรียกมันว่า GORT Genetically Organized Robotic Technology The Day the Earth Stood Still (2008)
You must have some technology that could solve our problem.คุณต้องมีเทคโนโลยีอะไรซักอย่าง ที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
Your problem is not technology.ปัญหาของคุณไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีหรอก The Day the Earth Stood Still (2008)
The latest fashion in gps technology.ไอเครื่องติดตาม gps อันมันสมัยนี่ The Price (2008)
But the same technology resurfaced within a year in a game.แต่เทคโนโลยีเดียวเดิม Nกลับถูกนำมาใช้ในปีเดียวกัน กลายเป็นเกม Gamer (2009)
Once at maximum velocity, Mach 5, not even the Joes have the technology to catch them.ด้วยความเร็วสูงสุด 5 มัค ของมัน แม้แต่พวก จีไอโจ ก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรจะตามมันทัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The Shield creates defensive technology, like high-tech bunkers, which are supposed to protect one from anything from a nuclear blast to a nanomite warhead.ส่วนเกราะมีหน้าที่สร้างเทคโนโลยีป้องกัน เช่น บังเกอร์ไฮเทค เช่น สามารถป้องกันอาวุธ ได้จากทุกอย่าง ตั้งแต่ระเบิดนิวเคลียร์ จนถึงหัวรบนาโนไมท์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
technologyA great revolution has taken place in technology.
technologyAmerica is ahead in space technology.
technologyA revolution has occurred in technology.
technologyBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
technologyCompared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.
technologyComputer technology is indispensable to access many pertinent items of data.
technologyDay by day and month by month Internet technology is growing. Actually make that second by second and minute by minute.
technologyEncryption technology has advanced to the point where it's pretty reliable.
technologyFrom an ethical point of view, the great principle of technology is "responsibility to the present" but the new way of thinking, "responsibility to the future" has emerged.
technologyI don't think that technology provides us with everything we need.
technologyIf it was just a book the Space Police wouldn't be sticking their noses is. The problem is that it's a bundle of super technology.
technologyImproved medical technology has been one of the spin-offs of the space program.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาการผลิต[N] technology, Example: เขาได้นำวิทยาการผลิตและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนานาประการของชาวตะวันตกมาใช้, Thai definition: การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและการให้บริการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทคโนโลยี[n.] (thēknōlōyī) EN: technology   FR: technologie [f]
วิทยาการ[n.] (witthayākān) EN: technology   FR: technologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TECHNOLOGY    T EH0 K N AA1 L IH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
technology    (n) (t e1 k n o1 l @ jh ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Technikvorausschau {f}; technischer Weitblicktechnology foresight [Add to Longdo]
Technologie {f} | Technologien {pl}technology | technologies [Add to Longdo]
Technologietransfer {m}technology transfer [Add to Longdo]
Technologie {f} und Werkstoffkunde {f}technology and materials [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Technology \Tech*nol"o*gy\, n. [Gr. ? an art + -logy; cf. Gr. ?
   systematic treatment: cf. F. technologie.]
   Industrial science; the science of systematic knowledge of
   the industrial arts, especially of the more important
   manufactures, as spinning, weaving, metallurgy, etc.
   [1913 Webster]
 
   Note: Technology is not an independent science, having a set
      of doctrines of its own, but consists of applications
      of the principles established in the various physical
      sciences (chemistry, mechanics, mineralogy, etc.) to
      manufacturing processes. --Internat. Cyc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 technology
   n 1: the practical application of science to commerce or
      industry [syn: {technology}, {engineering}]
   2: the discipline dealing with the art or science of applying
     scientific knowledge to practical problems; "he had trouble
     deciding which branch of engineering to study" [syn:
     {engineering}, {engineering science}, {applied science},
     {technology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top