ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-started-

S T AA1 R T AH0 D   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: started, *started*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then she started to bring her friends down here.เเล้วก็เริ่มจะพาเพื่อนๆ หล่อนลงมาที่นี่ Rebecca (1940)
She even started on Frank. Poor, faithful Frank.หล่อนหว่านเสน่ห์เเม้กระทั่งกับเเฟรงค์ น่าสงสารแฟรงค์ผู้ซื่อสัตย์ Rebecca (1940)
Suddenly, she got up, started to walk toward me.จู่ๆ หล่อนก็ลุกขึ้นเเล้วเดินตรงมาหาผม Rebecca (1940)
Then she started to laugh.เเล้วหล่อนก็เริ่มหัวเราะ Rebecca (1940)
Then she started toward me again.เเล้วหล่อนก็เดินเข้ามาหาผมอีกพร้อมรอยยิ้ม Rebecca (1940)
It started raining.ฝนก็เริ่มโปรยลงมา Rebecca (1940)
Got 37 men workin'. Started with nothin'.ได้ 37 คน workin ' เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไร 12 Angry Men (1957)
It saves a lot of time and money. Let's get started.จะช่วยประหยัดเวลาและเงิน ขอเริ่มต้น 12 Angry Men (1957)
Say, we'd like to get started.กล่าวว่าเราต้องการที่จะเริ่มต้น 12 Angry Men (1957)
- We'd like to get started.- เราต้องการที่จะเริ่มต้น 12 Angry Men (1957)
- Say, we'd like to get started.- บอกว่าเราต้องการที่จะเริ่มต้น 12 Angry Men (1957)
I started to be convinced, you know, very early in the case.ผมเริ่มที่จะเชื่อว่าคุณรู้เร็วมากในกรณีที่ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
startedAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
startedA fight started about nothing between them.
startedAfter eight months he eventually started dating girls again.
startedAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
startedAfter he left, she started feeling uneasy.
startedAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
startedAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
startedA group of people started off in snow boots.
startedA group started a campaign to preserve rain forests.
startedAll at once the sky became dark and it started to rain.
startedAll the church bells started ringing together.
startedAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTED    S T AA1 R T AH0 D
STARTED    S T AA1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
started    (v) stˈaːtɪd (s t aa1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 start \start\ (st[aum]rt), v. i. [imp. & p. p. {started}; p. pr.
   & vb. n. {starting}.] [OE. sterten; akin to D. storten to
   hurl, rush, fall, G. st["u]rzen, OHG. sturzen to turn over,
   to fall, Sw. st["o]rta to cast down, to fall, Dan. styrte,
   and probably also to E. start a tail; the original sense
   being, perhaps, to show the tail, to tumble over suddenly.
   [root]166. Cf. {Start} a tail.]
   1. To leap; to jump. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To move suddenly, as with a spring or leap, from surprise,
    pain, or other sudden feeling or emotion, or by a
    voluntary act.
    [1913 Webster]
 
       And maketh him out of his sleep to start. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I start as from some dreadful dream. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Keep your soul to the work when ready to start
       aside.                --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       But if he start,
       It is the flesh of a corrupted heart. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To set out; to commence a course, as a race or journey; to
    begin; as, to start in business.
    [1913 Webster]
 
       At once they start, advancing in a line. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       At intervals some bird from out the brakes
       Starts into voice a moment, then is still. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To become somewhat displaced or loosened; as, a rivet or a
    seam may start under strain or pressure.
    [1913 Webster]
 
   {To start after}, to set out after; to follow; to pursue.
 
   {To start against}, to act as a rival candidate against.
 
   {To start for}, to be a candidate for, as an office.
 
   {To start up}, to rise suddenly, as from a seat or couch; to
    come suddenly into notice or importance.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top