ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-spoiled-

S P OY1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spoiled, *spoiled*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's it, break it all, you spoiled Guinea brat.That's it, break it all, you spoiled Guinea brat. The Godfather (1972)
You skinny, spoiled brat.You skinny, spoiled brat. The Godfather (1972)
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I heard about the spoiled food in Discovery's galley.ฉันได้ยินเกี่ยวกับ อาหารบูดในครัวค้นพบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The baby was a spoiled child and wanted everything for himself... and the young girl was practically a slave.เด็กนั่นเอาแต่ใจ และอยากได้ทุกๆอย่างไปเป็นของตัวเอง หญิงสาวมักจะถูกปฏิบัติเยี่ยงทาส Labyrinth (1986)
He always used to say that American kids were spoiled lazy.เขาบ่นอยู่เสมอว่า พวกเด็กอเมริกันขี้เกลียด Goodfellas (1990)
Denise would have spoiled everything I'd accomplished by killing Adam Towers.เดนนิสอาจจะทำลาย ทุกอย่างที่ฉันประสบความสำเร็จ... ...โดยการฆ่า อดัม ทาวเวอร์ Basic Instinct (1992)
Spoiled allเอาไปหมดแล้ว The Nightmare Before Christmas (1993)
Spoiled allเอาไปหมดแล้ว The Nightmare Before Christmas (1993)
You're a spoiled little brat, even.ถึงคุณจะถูกตามใจจนเสียนิสัย Titanic (1997)
You're talking like a spoiled bratนายกำลังพูดเหมือนพวกเด็กเหลือขอ GTO (1999)
You assholes spoiled my chances of going to college.พวกงี่เง่าอย่างนายทำลายโอกาสของฉันที่จะได้เข้าวิทยาลัย Spin Kick (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spoiledA child is spoiled by too much attention.
spoiledExcessive indulgence spoiled the child.
spoiledHe is a spoiled child.
spoiledHis family adored him and ill in a sense he was spoiled by them.
spoiledI don't like spoiled children.
spoiledI guess I'm spoiled.
spoiledOpening the refrigerator, I noticed the meat had spoiled.
spoiledOur club activities are always spoiled by his behavior.
spoiledOur picnic was altogether spoiled by the rain.
spoiledOur school trip was spoiled by an unusual snowfall.
spoiledQuarrelling spoiled our unity.
spoiledShe has spoiled her work by being careless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจแตก(adj) spoiled, See also: unrestrained, Example: เขาต้องการหาทางดัดนิสัยเด็กใจแตกพวกนี้ให้ได้, Thai Definition: ที่ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียเด็ก[sīadek] (adj) EN: spoiled  FR: enfant gâté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPOILED S P OY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoiled (v) spˈɔɪld (s p oi1 l d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoil \Spoil\ (spoil), v. t. [imp. & p. p. {Spoiled} (spoild) or
   {Spoilt} (spoilt); p. pr. & vb. n. {Spoiling}.] [F. spolier,
   OF. espoillier, fr. L. spoliare, fr. spolium spoil. Cf.
   {Despoil}, {Spoliation}.]
   1. To plunder; to strip by violence; to pillage; to rob; --
    with of before the name of the thing taken; as, to spoil
    one of his goods or possessions. "Ye shall spoil the
    Egyptians." --Ex. iii. 22.
    [1913 Webster]
 
       My sons their old, unhappy sire despise,
       Spoiled of his kingdom, and deprived of eyes.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize by violence; to take by force; to plunder.
    [1913 Webster]
 
       No man can enter into a strong man's house, and
       spoil his goods, except he will first bind the
       strong man.              --Mark iii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to decay and perish; to corrupt; to vitiate; to
    mar.
    [1913 Webster]
 
       Spiritual pride spoils many graces.  --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To render useless by injury; to injure fatally; to ruin;
    to destroy; as, to spoil paper; to have the crops spoiled
    by insects; to spoil the eyes by reading.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spoiled
   adj 1: having the character or disposition harmed by pampering
       or oversolicitous attention; "a spoiled child" [syn:
       {spoiled}, {spoilt}]
   2: (of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad
     meat"; "a refrigerator full of spoilt food" [syn: {bad},
     {spoiled}, {spoilt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top