Search result for

-parental-

(27 entries)
(0.7131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: parental,-parental-, *parental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parental    [ADJ] เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, Syn. maternal, paternal, Ant. filial
parental    [ADJ] เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parental๑. -พ่อแม่๒. ได้จากพ่อแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parentalทางบิดามารดา, เกี่ยวกับบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Nontri Dictionary
parental(adj) เป็นพ่อเป็นแม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think that covers the parental consent issue.ผมคิดว่านั่นครอบคลุมถึง เรื่องที่พ่อแม่ต้องอนุญาตนะ Last Resort (2008)
Hold on. Do I look adult? As in, respectfully parental?ประชุมครูผู้ปกครองของเจเรมีู่่ The Night of the Comet (2009)
Parental authority.เป็นพ่อแม่ได้ดีแล้ว ผมชอบครับ The Night of the Comet (2009)
Lloyd, you've been absolved of any guilt, parental or otherwise.ลอยด์ นายจะได้เลิก รู้สึกผิดเสียที ในฐานะคนเป็นพ่อแม่ หรือแบบอื่น Playing Cards with Coyote (2009)
I'll see what my parental duties are and give you a call?ฉันขอดูก่อนนะว่าจะว่างตอนไหน เดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Think big, think wild, Think parental units in a different time zone.ยิ่งใหญ่ สุดมันส์ สนุกสุดเหวี่ยง To Kill a Mocking Girl (2010)
And for you to insinuate that he would abandon his parental responsibilities at a delicate time in my personal development is an affront to my sense...ถึงแม้ว่าจะมีภาพพจน์ไม่ดีก็ตาม. -แซบดี. แก.ขี้เถ้าบุหรี่ของพ่อฉัน Rango (2011)
Do those parental controls work at all?ไอ้คำเตือน ให้พ่อแม่ควบคุม มันได้ผลมั้ยเนี่ย Crazy, Stupid, Love. (2011)
- Is the parental advice over? Because if so...- นี่เป็นคำแนะนำรึเปล่าเพราะถ้าใช่ Crazy, Stupid, Love. (2011)
And if you tire of your parental duties and return him to us in a week.แล้วถ้าคุณเบื่อกับหน้าที่ผู้ปกครองของคุณ และส่งเขาคืนให้กับเราภายใน 1 สัปดาห์ 1 เดือน หรือ 1 ปี ล่ะ? Will (2011)
This little something-something is a forfeiture of parental rights.ไอ้สัญญาเล็กๆน้อยๆซักอย่างนี่ คือการริบสิทธิของผู้ปกครองนี่นา Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Because of the age of his victims, we believe he may have been abused as a child and is taking revenge on parental figures.ดูจากอายุของเหยื่อ เราเชื่อว่าเขาเคยถูกทำร้ายในสมัยเด็ก และพยายามแก้แค้นพ่อแม่อยู่ Corazon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parentalHe leaves the parental roof soon.
parentalThe hero, as a child, suffered from parental neglect.
parentalYoung people can recognize this about romantic love, but they find it hard to accept the same fierce element in parental affection.

CMU English Pronouncing Dictionary
PARENTAL    P ER0 EH1 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parental    (j) (p @1 r e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home [Add to Longdo]
Elternzeit {f}; Erziehungsurlaub {m}; Karenz {f} [Ös.]parental leave [Add to Longdo]
Vaterhaus {n}parental home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parental \Pa*ren"tal\, a. [L. parentalis.]
   1. Of or pertaining to a parent or to parents; as, parental
    authority; parental obligations; parental affection.
    [1913 Webster]
 
   2. Becoming to, or characteristic of, parents; tender;
    affectionate; devoted; as, parental care.
    [1913 Webster]
 
       The careful course and parental provision of nature.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parental
   adj 1: designating the generation of organisms from which hybrid
       offspring are produced [ant: {filial}]
   2: relating to or characteristic of or befitting a parent;
     "parental guidance" [syn: {parental}, {maternal}, {paternal}]
     [ant: {filial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top