ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-likeable-

L AY1 K AH0 B AH0 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: likeable, *likeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
likeable[ADJ] น่าพอใจ, See also: น่าชื่นชอบ, Syn. likable, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a likeable boy, Merlin.เขาเป็นคนที่น่าคบหา เมอร์ลิน The Disir (2012)
It just means the more others like you, the more likeable you can make others.ยิ่งเค้าชอบเราเท่าไหร่ ก็ทำให้เค้าเป็นที่ชื่นชอบขึ้นเท่านั้น App Development and Condiments (2014)
I was visualizing ways of turning the most hated agrochemical company in the world into the most likeable miracle pig-rearing company.ฉันนึกภาพวิธีการต่างๆ ที่จะเปลี่ยน บริษัทสารเคมีเกษตรที่คนเกลียดที่สุด ให้เป็นบริษัทเลี้ยงหมูมหัศจรรย์ ที่คนชอบที่สุด Okja (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIKEABLE L AY1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
likeable (j) lˈaɪkəbl (l ai1 k @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likeable \Like"a*ble\ (l[imac]k"[.a]*b'l), a.
   See {Likable.}
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 likeable
   adj 1: (of characters in literature or drama) evoking empathic
       or sympathetic feelings; "the sympathetic characters in
       the play" [syn: {sympathetic}, {appealing}, {likeable},
       {likable}] [ant: {unappealing}, {unlikable},
       {unlikeable}, {unsympathetic}]
   2: easy to like; agreeable; "an attractive and likable young
     man" [syn: {likable}, {likeable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top