ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-give-and-take-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give-and-take, *give-and-take*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give-and-take[N] การให้และรับอย่างยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ), See also: การให้และรับอย่างสมยอมทั้งสองฝ่าย, Syn. compromise, balance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes.It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes. The Pulled Groin Extrapolation (2011)
A give-and-take relationship.เป็นมิตรภาพแบบทั้งให้และรับ Sucker Punch (2011)
♪ A little give-and-take#การความร่วมมือเล็กน้อย# The New Rachel (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give-and-take
   n 1: an exchange of views on some topic; "we had a good
      discussion"; "we had a word or two about it" [syn:
      {discussion}, {give-and-take}, {word}]
   2: light teasing repartee [syn: {banter}, {raillery}, {give-and-
     take}, {backchat}]
   3: mutual interaction; the activity of reciprocating or
     exchanging (especially information) [syn: {interchange},
     {reciprocation}, {give-and-take}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top