ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-framer-

F R EY1 M ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: framer, *framer*
English-Thai: Longdo Dictionary
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAMER    F R EY1 M ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestalter {m} | Gestalter {pl}framer | framers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Framer \Fram"er\, n.
   One who frames; as, the framer of a building; the framers of
   the Constitution.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 framer
   n 1: someone who makes frames (as for pictures)
   2: someone who writes a new law or plan; "the framers of the
     Constitution"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top