ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fetid-

F EH1 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fetid, *fetid*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetid(adj) ซึ่งมีกลิ่นเน่าเหม็น, Syn. foul, stinking

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fetidกลิ่นเหม็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His fingers and cuffs were still ruddy ith gore, and as he watched... in horror... the speckles of blood seemed to multiply before his eyes... like maggots on a fetid corpse.นิ้วและข้อมือเขาเต็มไปด้วยเลือด และ ในขณะที่เขาจ้องมองมัน ด้วยความสยดสยอง หยดเลือดดูเหมือน... The Red Violin (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FETID F EH1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fetid (j) fˈɛtɪd (f e1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fetid \Fet"id\ (? or ?; 277), a. [L. fetidus, foetidus, fr.
   fetere, foetere, to have an ill smell, to stink: cf. F.
   f['e]tide.]
   Having an offensive smell; stinking.
   [1913 Webster]
 
      Most putrefactions . . . smell either fetid or moldy.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fetid
   adj 1: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen
       smelled really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul},
       {foul-smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly},
       {stinking}, {ill-scented}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top