ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-eschew-

EH0 S CH UW1   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eschew, *eschew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eschew[VT] หลบเลี่ยง, See also: เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, shun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew

English-Thai: Nontri Dictionary
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At school she eschews my company and instead surrounds herself with easily awed sycophants.ที่โรงเรียน เธอก็หลีกเลี่ยงไม่คุยกับฉัน และรอบๆตัวเธอมีแต่พวกขี้ประจบประแจงกากๆ Diva (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCHEW    EH0 S CH UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eschew    (v) ˈɪstʃˈuː (i1 s ch uu1)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eschew \Es*chew"\, v. t. [imp. & p. p. {Eshewed}; p. pr. & vb.
   n. {Eshewing}.] [OF. eschever, eschiver, eskiver, F.
   esquiver, fr. OHG. sciuhen, G. scheuen; akin to E. sky. See
   {Shy}, a.]
   1. To shun; to avoid, as something wrong, or from a feeling
    of distaste; to keep one's self clear of.
    [1913 Webster]
 
       They must not only eschew evil, but do good. --Bp.
                          Beveridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To escape from; to avoid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He who obeys, destruction shall eschew. --Sandys.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eschew
   v 1: avoid and stay away from deliberately; stay clear of [syn:
      {shun}, {eschew}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top