ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cotter-

K AA1 T ER0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cotter, *cotter*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cotter Pyke's men discovered four blue-eyed corpses.คนของค็อตเตอร์ ไพก์ เจอศพตาฟ้าอีกสี่ Fire and Blood (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
COTTER K AA1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cotter (n) kˈɒtər (k o1 t @ r)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cotter \Cot"ter\, v. t.
   To fasten with a cotter.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cottier \Cot"ti*er\ (-t[i^]*[~e]r), n. [OF. cotier. See
   {Coterie}, and cf. {Cotter}.]
   In Great Britain and Ireland, a person who hires a small
   cottage, with or without a plot of land. Cottiers commonly
   aid in the work of the landlord's farm. [Written also
   {cottar} and {cotter}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cotter \Cot"ter\, Cottar \Cot"tar\ (k?t"t?r), n. [LL. cotarius,
   cottarius, coterius. See {Cot}.]
   A cottager; a cottier. --Burns.
   [1913 Webster]
 
      Through Sandwich Notch the West Wind sang
      Good morrow to the cotter.        --Whittier.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cotter \Cot"ter\ (k[o^]t"t[~e]r), n.
   1. A piece of wood or metal, commonly wedge-shaped, used for
    fastening together parts of a machine or structure. It is
    driven into an opening through one or all of the parts.
 
   Note: [See Illust.] In the United States a cotter is commonly
      called a {key}.
      [1913 Webster]
 
   2. A toggle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cotter
   n 1: a peasant farmer in the Scottish Highlands [syn: {cotter},
      {cottar}]
   2: a medieval English villein [syn: {cotter}, {cottier}]
   3: fastener consisting of a wedge or pin inserted through a slot
     to hold two other pieces together [syn: {cotter}, {cottar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top