ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cotters

K AA1 T ER0   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cotters-, *cotters*, cotter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cotters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cotters*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
split pin; cotter pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cotter pin; split pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have seen explode nell'elicottero.ผมเห็นพ่อระเบิดไปกับเฮลิคอปเตอร์ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Sull'elicottero place.เอาตัวไปที่เฮลิคอปเตอร์ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Cotter Pyke's men discovered four blue-eyed corpses.คนของค็อตเตอร์ ไพก์ เจอศพตาฟ้าอีกสี่ Fire and Blood (2011)
Yes, well, we usually reckon on 5 1/2 hours- and it took us six hours and 53 minutes, with a 25-minute wait at Frampton Cottrell- to stretch our legsNormalerweise sind es fünfeinhalb Stunden. Es dauerte sechs Stunden, 53 Minuten... mit 25 Minuten Wartezeit in Frampton Cotterell. The Naked Ant (1970)
"I know you won't let Ronie Cotter scare you off."Lass dich von Ronie Cotter nicht vergraulen. The Diploma (1979)
Cotter.CotterThe Diploma (1979)
Ronie Cotter.Ronie CotterThe Diploma (1979)
You're Ronie Cotter?Sind Sie Ronie CotterThe Diploma (1979)
John Curtis, say hello to Miss Ronie Cotter.John Curtis, sag Guten Tag zu Miss Ronie CotterThe Diploma (1979)
Sweet Billy, Ronie Cotter's brother, he came by the house today to pick up some more cod liver oil for the Beasley kids.Sweet Billy, Ronie Cotters Bruder, kam heute vorbei, um mehr Lebertran für die Beasley-Kinder zu holen. The Starlet (1979)
Ronie Cotter, I'm his sister.Ronie Cotter, seine Schwester. The Pledge (1980)
I'll bring Ronie Cotter and Grandma Floyd and Lucius Conroy and Billy-Joe Sawyer and all the other people who depend on me for more help than I can give them.Dann bringe ich Ronie Cotter und Grandma Floyd mit, und Lucius Conroy und Billy-Joe Sawyer und alle anderen Menschen, die von mir mehr Hilfe brauchen, als ich ihnen geben kann. The Pledge (1980)
Grandma Floyd is over at Ronie Cotter's and George Meeker decided to ride his mule over to visit his cousin in Fluvanna County and Amy Cavanaugh's daughter drove her into Charlottesville to visit with her family.Grandma Floyd ist bei Ronie Cotter und George Meeker ist auf seinem Maultier zu seinem Cousin in Fluvanna County geritten und Amy Cavanaughs Tochter hat sie nach Charlottesville gefahren, um ihre Familie zu besuchen. The Last Ten Days (1981)
Villers Cotterets, Verdun!Villers Cotterets, Verdun! The Children of the Marshland (1999)
Dr Cotter will perform the procedure tomorrow morning.Dr. Cotter operiert Sie morgen früh. My Day Off (2001)
Titia Carter's parents got a divorce and her dad got this really cheesy condo.Tisha Cotters Eltern ließen sich scheiden und ihr Dad kaufte 'ne kitschige Wohnung. Send in the Clown (2004)
This is Captain Stan Cotter.Hier ist Captain Stan CotterDay 5: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (2006)
Cotters.Cotters. Battle for Terra (2007)
The Fifteenth Broken Moon of the Medusa Cascade, the Lightning Skies of Cotter Palluni's World, the Diamond Coral Reefs of Kataa Flo Ko...Der 15. gebrochene Mond der Medusa Kaskade, die Blitzhimmel der Cotter Palluni Welt, die Diamant-Korallenriffe von Kataa Flo Ko... The Sontaran Stratagem (2008)
All right, Scotter, one question about neoclassical architecture, and that is it.Also gut, Scotter, eine Frage über neoklassische Architektur und das war's. Jenkins (2010)
Pierre Cottereau!Pierre Cottereau! Nobody Else But You (2011)
Outside Eastwatch Cotter Pyke's men discovered four blue-eyed corpses.Außerhalb von Ostwacht haben Cotter Peiks Männer 4 Leichen mit blauen Augen gefunden. Fire and Blood (2011)
Mr. Cottrell, DCI Murray.Mister Cotterell, DCI Murray. Es ist bereits halb zwölf. Episode #2.2 (2012)
Guy Cotter to Everest Base Camp.Guy Cotter an Everest-Basislager. Everest (2015)
I heard you made Cotter sick cash on a lame-o mini-golf course so I figured why not give Nancy's new hot shot agent a go?Ja, ich habe von dem Cotter-Deal gehört, dem mit dem Minigolf-Kurs. Also dachte ich, ich versuche es mal mit Nancys neuer, heißer Agentin. Heart Felt (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คว่ำบาตร[n.] (khwambāt) EN: boycott   FR: boycotter
หมุด[n.] (mut) EN: peg ; drawing pin ; cotter pin ; tin tack ; knot   FR: cheville [f] ; clavette [f]
ส่งกลิ่นเหม็น[v. exp.] (songklin men) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)
ตอนกิ่ง[v. exp.] (tøn king) FR: marcotter
ตอนต้นไม้[v. exp.] (tøn tonmāi) FR: marcotter

CMU English Pronouncing Dictionary
COTTER K AA1 T ER0
MCCOTTER M AH0 K AA1 T ER0
COTTERILL K AA1 T ER0 IH0 L
COTTERMAN K AA1 T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cotter (n) kˈɒtər (k o1 t @ r)
cotters (n) kˈɒtəz (k o1 t @ z)
Frampton Cottere (n) frˌæmptən-kˈɒtrɪl (f r a2 m p t @ n - k o1 t r i l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boykottierende {m,f}; Boykottierender | Boykottierenden {pl}; Boykottierendeboycotter | boycotters [Add to Longdo]
Federstecker {m} [techn.]spring cotter pin [Add to Longdo]
Splint {m}cotter; cotterpin [Add to Longdo]
verklammern; klammernto cotter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コッター[, kotta-] (n) cotter [Add to Longdo]
車知[しゃち, shachi] (n) wooden dowel; draw pin; key; cotter [Add to Longdo]
楔子[けっし, kesshi] (n) (See くさび) wedge; lynchpin; cotter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top