ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bisect-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bisect, *bisect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bisect(vt) แบ่งออกเป็นสองส่วน, See also: ตัดขวาง, ตัดแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน, Syn. dichotomize, split

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bisectvt., vi. แบ่งออกเป็นสองส่วน, , See also: bisection n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bisect(vt) แบ่งครึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bisectแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bisect (v) bˈaɪsˈɛkt (b ai1 s e1 k t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bisect \Bi*sect"\, v. t. [imp. & p. p. {Bisected}; p. pr. & vb.
   n. {Bisecting}.] [L. bis twice + secare, sectum, to cut.]
   1. To cut or divide into two parts.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) To divide into two equal parts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bisect
   v 1: cut in half or cut in two; "bisect a line"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top