Search result for

-betting-

(23 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: betting, *betting*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betting[ADJ] การพนัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bettingการขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I'm not a betting man, but if you want to put some money on it,ฉันก็ไม่ใช่นักพนันอะไรนะ แต่ก็รับแทง Superhero Movie (2008)
I'm betting the Joker told you to kill me soon as we loaded the cash.ฉันว่าโจ๊กเกอร์สั่งให้แกฆ่าฉันหลังจากเราขนเงินเสร็จ The Dark Knight (2008)
If you're betting on the fortune of the company... so you can have a say in the Macau Harbor project...ถ้าคุณมีความมั่นใจในโชคชะตาของบริษัท... งั้น คุณก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในโปรเจ็คท่าเรือมาเก๊า... . Episode #1.9 (2008)
If we're betting on the talent of a man, anyone will dream to become the owner.ถ้าเราพนันกับความสามารถของคน, ใครๆก็ฝันอยากจะเป็นเจ้าของ. Episode #1.9 (2008)
If I were a betting man, I would say she found something.ฉันพนันได้เลยว่าเธอพบอะไรบางอย่าง WarGames: The Dead Code (2008)
And they lost money on the betting.และพวกเค้าเสียพนัน Taken (2008)
You know, we lost a lot of money betting on your ass to get beat tonight.นายรู้ไหมเราเสียเงินไปมาก พนันข้างนายที่ทำให้พ่ายแพ้ในคืนนี้ Fighting (2009)
If you don't find him, I'm betting he finds you.ตามทอม แฮนนิเกอร์ ทั้งสองคือผู้ต้องสงสัย My Bloody Valentine (2009)
I'm betting 6'3 ", 6'4" by the time he's finished.ลูกสาวตัวเล็กๆค่ะ เราตื่นเต้นกันมาก ผมกล้าพนันได้เลย ลูกแฝด Negro Y Azul (2009)
I'm betting it's about the junior committee for the whitney. Tripp's fiancée promised to get me on.หนูพนันได้ว่ามันต้องเกี่ยวกับงานเลี้ยงรุ่นของวิทนีย์ ที่คู่หมั้นของทริปป์รับปากจะพาหนูไป Seder Anything (2009)
I'm telling you, I'm betting they got a database that'll tell us exactly where each key's corresponding lock has been installed.ฉันพนันได้เลยว่าพวกเขามีฐานข้อมูล นั้นจะบอกได้อย่างชัดเจนว่า กุญแจแต่ละดอก ที่ตรงกับตัวล็อคที่ถูกตั้งไว้อยู่ที่ไหน The Mother Lode (2009)
But I'm betting there's some kind of a safety protocolแต่ผมพนันได้เลยว่านั้นน่าจะ เป็นระเบียบการรักษาความปลอดภัยอะไรสักอย่าง Air: Part 3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bettingHe cleaned out his saving on betting.
bettingI really enjoyed betting in Las Vegas.

CMU English Pronouncing Dictionary
BETTING    B EH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betting    (v) (b e1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wettbüro {n}betting office [Add to Longdo]
Wettschein {m}betting slip [Add to Longdo]
Wettzettel {m} | Wettzettel {pl}betting slip | betting slips [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bet \Bet\, v. t. [imp. & p. p. {Bet}, {Betted}; p. pr. & vb. n.
   {Betting}.]
   To stake or pledge upon the event of a contingent issue; to
   wager.
   [1913 Webster]
 
      John a Gaunt loved him well, and betted much money on
      his head.                --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I'll bet you two to one I'll make him do it. --O. W.
                          Holmes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betting
   adj 1: preoccupied with the pursuit of pleasure and especially
       games of chance; "led a dissipated life"; "a betting
       man"; "a card-playing son of a bitch"; "a gambling fool";
       "sporting gents and their ladies" [syn: {dissipated},
       {betting}, {card-playing}, {sporting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top