ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-astutely-

AH0 S T UW1 T L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: astutely, *astutely*
English-Thai: Nontri Dictionary
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And as you so astutely pointed out, our value to them is in our ability to serve, for the moment.และตามทีคุณให้ข้อสังเกตุอย่างชาญฉลาด ประโยชน์ของเราต่อพวกเขา มันอยู่ในความสามารถในการรับใช้ สำหรับเวลานี้ Penance (2012)
My assistant, Miss Watson, was perusing it last night when she very astutely noticed that Saldua had a rather strong allergy to rice.ผู้ช่วยฉัน คุณวัตสัน อ่านเอกสารนี้เมื่อคืน เธอสังเกตุเห็นว่า ซอลดัลมีอาการแพ้ข้าว ที่ค่อนข้างรุนแรง Pilot (2012)
I checked detroit crime reports over the last month because derek and emily astutely thought there might be some sorts of assaults or disturbancesจากแฟ้มอาชญากรรมของดีทรอยท์เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ดีเร็คกับเอมิลี่ขอให้ช่วยเช็คเผื่อมีการทำร้ายร่างกายหรือก่อเหตุ To Hell... And Back (2009)
And as you so astutely pointed out, he left the marks to prove it.And you two have a history. Power Trip (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTUTELY    AH0 S T UW1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astutely    (a) ˈəstjˈuːtliː (@1 s t y uu1 t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astute \As*tute"\, a. [L. astutus, fr. astus craft, cunning;
   perh. cognate with E. acute.]
   Critically discerning; sagacious; shrewd; subtle; crafty.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Keen; eagle-eyed; penetrating; skilled; discriminating;
     cunning; sagacious; subtle; wily; crafty.
     [1913 Webster] {As*tute"ly}, adv. -- {As*tute"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astutely
   adv 1: in a shrewd manner; "he invested his fortune astutely";
       "he was acutely insightful" [syn: {astutely}, {shrewdly},
       {sagaciously}, {sapiently}, {acutely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top