ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-altruistic-

AO2 L T R UW0 IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: altruistic, *altruistic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
altruistic(adj) ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altruisticShe was impressed with the altruistic service of nurses.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALTRUISTIC AO2 L T R UW0 IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altruistic (j) ˌæltruːˈɪstɪk (a2 l t r uu i1 s t i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Altruistic \Al`tru*is"tic\, a. [Cf. F. altruiste, a. See
   {Altruism}..]
   Regardful of others; beneficent; unselfish; -- opposed to
   {egoistic} or {selfish}. --Bain. -- {Al`tru*is"tic*al*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altruistic
   adj 1: showing unselfish concern for the welfare of others [syn:
       {altruistic}, {selfless}] [ant: {egocentric}, {egoistic},
       {egoistical}, {self-centered}, {self-centred}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top