ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-advantageously-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: advantageously, *advantageously*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was told, not only that your sister was to be most advantageously married, but that you, Miss Elizabeth Bennet, would be soon afterwards united to my nephew Mr Darcy!ฉันได้รับการบอกเล่าว่า น้องสาวของเธอแต่งงานอย่างมีผลประโยชน์ แต่เธอนั้นมิสเอลิซาเบท เบนเน็ตก็อาจจะ ได้แต่งงงานในไม่ช้ากับหลานของฉัน คุณดาร์ซี่ Episode #1.6 (1995)
I was told, not only that your sister was to be most advantageously married, but that you, Miss Elizabeth Bennet, would be soon afterwards united to my nephew Mr Darcy!ฉันได้รับการบอกเล่าว่า น้องสาวของเธอแต่งงานอย่างมีผลประโยชน์ แต่เธอนั้นมิสเอลิซาเบท เบนเน็ตก็อาจจะ ได้แต่งงงานในไม่ช้ากับหลานของฉัน คุณดาร์ซี่ Episode #1.6 (1995)
Oh, yes. We fully expect a most advantageous marriage.อ้อใช่ เราหวังกันอย่างเต็มที่ ว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากกับการแต่งงานนี้ Pride & Prejudice (2005)
It was clear an advantageous marriage...ว่าพี่สาวของคุณ จะได้แต่งงานกับเศรษฐี... Pride & Prejudice (2005)
No matter how disadvantageous you may be because of a category, you must consent.ถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดกีฬาชนิดนั้น หรือเสียเปรียบ นายต้องยอมรับมัน Episode #1.7 (2009)
In fact, it would advantageous for me in numerous ways if he were never found.ความจริงแล้ว มันจะดีต่อฉันมากมาย ถ้าเขาจะหายไป Beautifully Broken (2010)
is a normal and advantageous part of most people's lives.มันเป็นเรื่องปกติและเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่ง ของการดำรงชีวิตส่วนใหญ่ของคนเรา Episode #1.6 (2010)
Vampires have often found it advantageous to...คุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา แวมไพร์เคยพบเจอบ่อยๆ มันเป็นประโยชน์ที่จะ Me and the Devil (2011)
If you choose this path, then it would be advantageous for both you and me.ถ้าเธอเลือกทางนี้ มันจะเป็นผลดีทั้งเธอและฉัน Dream High (2011)
Will be very advantageous for promoting the resort.มันจะเป็นผลดีมากกับการโปรโมทของรีสอร์ท Episode #1.7 (2011)
And Blair is transformed into the most advantageous partner.และแบลร์ก็กลายเป็นคู่ที่น่าตื่นเต้นที่สุด G.G. (2012)
I believe that an advantageous agreement...ข้าเชื่อว่าเราจะได้ข้อตกลงที่ได้เปรียบยิ่ง... The Old Gods and the New (2012)
This evening has proven most advantageous.เย็นวันนี้ได้รับการพิสูจน์ ได้ประโยชน์มากที่สุด Empty Hands (2012)
But if you make your clients money at the same time, it's advantageous to everyone.แต่ถ้าคุณทำเงินกับลูกค้าของคุณ ในเวลาเดียวกัน มันเป็นประโยชน์กับทุกคน แก้ไข? The Wolf of Wall Street (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advantageously (a) ˌædvəntˈɛɪʤəsliː (a2 d v @ n t ei1 jh @ s l ii)
advantageous (j) ˌædvəntˈɛɪʤəs (a2 d v @ n t ei1 jh @ s)
disadvantageous (j) dˌɪsˌædvəntˈɛɪʤəs (d i2 s a2 d v @ n t ei1 jh @ s)
disadvantageousl (a) dˌɪsˌædvəntˈɛɪʤəsliː (d i2 s a2 d v @ n t ei1 jh @ s l ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantageous(adj) เป็นประโยชน์, See also: เป็นคุณ, เป็นผลดี, Syn. favorable, profitable
disadvantageous(adj) ซึ่งเป็นข้อเสียหาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advantageousIt may be advantageous to me to proceed in this way.
advantageousThe general situation is advantageous to us.
advantageousThe strong yen was advantageous to our company.
advantageousThis marriage will be advantageous to his career.
advantageousWe can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ามุม(v) be in a critical situation, See also: be disadvantageous, Example: เจ้าพ่อคนเก่งต้องเข้ามุมเพราะมีผู้ที่เหนือกว่า, Thai Definition: อยู่ในที่คับขัน หรือเสียเปรียบ
เต็มกอบเต็มกำ(adv) beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai Definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน
เป็นเบี้ยล่าง(v) be in a disadvantageous position, See also: be at a disadvantage, Syn. เสียเปรียบ, เป็นรอง, Ant. ได้เปรียบ, Example: งานวิจัยสะท้อนปัญหาการขายข้าวของชาวนาที่ตกเป็นเบี้ยล่างนายทุนอย่างไม่มีทางเลือก
อำนวยประโยชน์(v) be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Example: ผลงานวิจัยเรื่องนี้อำนวยประโยชน์ให้กับงานผมเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลที่เป็นประโยชน์
เป็นผลดี(v) be beneficial, See also: be advantageous, be useful, be profitable, be good, Syn. เป็นประโยชน์, ดี, Ant. เป็นผลเสีย, Example: การออกกำลังกายเป็นผลดีต่อสุขภาพ
เป็นคุณ(v) be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Syn. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, อำนวยประโยชน์, Ant. เป็นโทษ, เป็นผลร้าย, Example: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีทั้งที่เป็นคุณและโทษต่อมนุษย์
เป็นรอง(v) be inferior to, See also: be disadvantageous, Syn. เสียเปรียบ, ด้อยกว่า, เป็นเบี้ยล่าง, Ant. เป็นต่อ, Example: นักกีฬาว่ายน้ำของไทยยังเป็นรองนักกีฬาชาติอื่นอยู่มาก
เสียเปรียบ(v) be adverse, See also: be disadvantageous, be unfavorable, Syn. แพ้เปรียบ, Ant. ได้เปรียบ, เสมอกัน, Example: ความที่คนไทยไม่เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ ทำให้เสียเปรียบชาวต่างประเทศในด้านการค้าอย่างมาก, Thai Definition: ไม่เสมอกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
เอื้อ[eūa] (adj) EN: beneficial ; favourable ; advantageous
เป็นคุณ[pen khun] (v) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful
เป็นประโยชน์[pen prayōt] (adj) EN: useful ; advantageous ; available ; applied  FR: utile
เสียเปรียบ[sīaprīep] (v) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable  FR: désavantager ; défavoriser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVANTAGEOUS AE2 D V AH0 N T EY1 JH AH0 S
DISADVANTAGEOUS D IH2 S AE2 D V AE2 N T EY1 JH AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap #403 [Add to Longdo]
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] advantageous; to have advantages; favorable #3,899 [Add to Longdo]
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental #4,421 [Add to Longdo]
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount) #6,875 [Add to Longdo]
好坏[hǎo huài, ㄏㄠˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] good and bad; advantageous and disadvantageous #9,152 [Add to Longdo]
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] advantageous; favorable #28,084 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] to benefit; to aid; advantageous; profitable #32,916 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schädlichkeit { f }disadvantageousness [Add to Longdo]
nachteilig { adj } | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous [Add to Longdo]
nachteilig { adv }disadvantageously [Add to Longdo]
vorteilhaft; günstig; nützlich { adj } | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous [Add to Longdo]
vorteilhaft { adv }advantageously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
となるために[tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
割の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable [Add to Longdo]
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n, adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]
形勢有利[けいせいゆうり, keiseiyuuri] (n, adj-na) situation (turn of events) being favorable (advantageous) [Add to Longdo]
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position [Add to Longdo]
地の利[ちのり, chinori] (n) locational advantage; advantageous position [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) [Add to Longdo]
不為[ふため, futame] (adj-na, n) disadvantageous; harmful; unprofitable [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances [Add to Longdo]
分の悪い[ぶんのわるい, bunnowarui] (adj-i) (See 分が悪い) disadvantageous; long (odds) [Add to Longdo]
有利(P);優利(iK)[ゆうり, yuuri] (adj-na, n) (See 不利) advantageous; better; profitable; lucrative; (P) [Add to Longdo]
有利と踏む[ゆうりとふむ, yuuritofumu] (exp, v5m) (See 有利) to be advantageous; to be a favorite (to win) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advantageously \Ad`van*ta"geous*ly\, adv.
   Profitably; with advantage.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advantageously
   adv 1: in a manner affording benefit or advantage; "she married
       well"; "The children were settled advantageously in
       Seattle" [syn: {well}, {advantageously}] [ant: {badly},
       {disadvantageously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top