หรือคุณหมายถึง %wretchedneß%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wretchedness*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wretchedness, -wretchedness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wretchedness[N] ความเคราะห์ร้าย, Syn. miserableness

English-Thai: Nontri Dictionary
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wretchedness    (n) rˈɛtʃɪdnəs (r e1 ch i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elend {n}wretchedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wretchedness \Wretch"ed*ness\, n.
   1. The quality or state of being wretched; utter misery.
    --Sir W. Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. A wretched object; anything despicably. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Eat worms and such wretchedness.   --Chaucer.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top