Search result for

*wichita*

(55 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wichita, -wichita-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wichita?WichitaThere Are Worse Things Than Murder (2016)
Wichita, Little Rock... วิชิต้า... . Zombieland (2009)
Even before Zombieland, Wichita was running the table on guys like us.ถ้าเป็นก่อนจะมีซอมบี้แลนด์ วิชิต้าก็คงจะเป็นแฟนกับผู้ชายอย่างเรา Zombieland (2009)
- Thank you Wichita, Thanks Little Rock.- ขอบคุณ วิชิต้า ขอบใจลิตเติ้ลล๊อค Zombieland (2009)
I really, really wanna impress Wichita, but it would be a direct violation of Rule #17, maybe the most important of all,ผมอยากจะทำให้วิชิต้าประทับใจ แต่มันจะขัดกับกฎข้อ17ผมโดยตรง และอาจจะเป็นข้อสำคัญที่สุด Zombieland (2009)
- Oh my God. You're thinking about fucking Wichita.- ให้ตายซิ นายกำลังอยากจะอื๊บเธออยู่ Zombieland (2009)
- Hey Tallahassee, Wichita why don't you take that way.- เฮ้ ทาลาฮาสซี วิชิต้า พวกคุณไปทางนั้น Zombieland (2009)
I was hoping Wichita was just playing hard to get, but I realized that she had more trust issues than I did.ผมหวังว่าวิชิต้าจะแค่เล่นตัว แต่ผมก็รู้แล้วว่าเธอเป็นคนที่พูดน่าเชื่อกว่านั้น Zombieland (2009)
- I'm going after Wichita.- ผมจะตามวิชิต้าไป Zombieland (2009)
- Wichita!- วิชิต้า! Zombieland (2009)
And it had to be Wichita for me to finally understand that some rules are made to be broken.และนั่นก็คือวิชิต้า ผมเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนี้เอง ว่าบางครั้งเราต้องแหกกฎบ้าง Zombieland (2009)
Wichitaวิชิต้า Zombieland (2009)
Do you remember Karen Barnes, part of a 30-person reduction a few weeks back in Wichita?นายยังจำ คาเรน บานส์ ได้ไหม หนึ่งในการลดพนักงาน 30 คน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วในวิชิต้า Up in the Air (2009)
Timing QC: wichitawxTiming QC: wichitawx Dong Yi (2010)
Timer: wichitawxTimer: wichitawx Personal Taste (2010)
Timer: wichitawxเราจะสร้างรักแท้ Prosecutor Princess (2010)
Timer: wichitawxTimer: wichitawx Episode #1.11 (2010)
Timer: wichitawxTimer: wichitawx Episode #1.2 (2010)
Timer: wichitawxTimer: wichitawx Episode #1.3 (2010)
Duly noted, Steve from Wichita.เป็นข้อสังเกตที่ดี, steve จาก wichita The Bus Pants Utilization (2011)
The bodies of two unidentified boys were found near Wichita, Kansas, a week apart.ศพของเด็กสองคน ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ถูกพบใกล้เมืองวิชิต้า แคนซัส อาทิตย์ที่แล้ว There's No Place Like Home (2011)
Next up is Eric Janelle, 15-year-old foster kid from Wichita.ถัดมาคือ เอริค เจนเนลลี่ 15 ขวบ เด็กที่ถูกอุปถัมป์ จากวิชิต้า There's No Place Like Home (2011)
A tornado outside Wichita killed 2 and injured 9 last night.ทอร์นาโดนอกเขตวิชิต้า ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บอีก 9 เมื่อคืนนี้ There's No Place Like Home (2011)
Not a whole lot of action out here in Wichita.ไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องพวกนี้ ในวิชิต้า There's No Place Like Home (2011)
Let me list some songs. I'm Not In Love, Wichita Lineman, Lady In Red.ขอผมคิดเพลงก่อน ไอม น็อต อิน เลิฟ วิจิตา ไลน์แมน เลดี้ อิน เรด Episode #18.1 (2012)
Guys, meet Samantha Wilcox, 16-year-old junior in Wichita, Kansas.อายุ 16 เรียนอยู่ ม.4 ในวิชิต้า แคนซัส Route 66 (2013)
And apparently Eddie was none too pleased that Samantha's mom melody had decided to remarry and then move from Chicago to Wichita.และเห็นได้ชัดว่าเอ็ดดี้ไม่พอใจเลย ที่แม่ของซาแมนธา เมโลดี้ ตัดสินใจแต่งงานใหม่ และย้ายจากชิคาโก้ไปวิชิต้า Route 66 (2013)
I'm catching the the next flight to Wichita and I'll meet you there.ผมจะขึ้นเครื่องไปวิชิต้าเที่ยวต่อไป แล้วผมจะไปพบพวกคุณที่นั่น Route 66 (2013)
You wanted out of Wichita, here we are.ลูกอยากหนีจากวิชิต้า เราก็หนีมาแล้ว Route 66 (2013)
Nowhere near Wichita.ไม่ใกล้กับวิชิต้าเลย Route 66 (2013)
Oh, and check ViCAP for any recent armed robberies between Wichita and Eddie Lee Wilcox's last known address in Chicago.เช็กไวแคปหาการปล้นด้วยอาวุธ เมื่อเร็วๆนี้ ระหว่างวิชิต้าและที่อยู่สุดท้ายของ เอ็ดดี้ ลี วิลคอกซ์ที่ชิคาโก้ด้วย Route 66 (2013)
"Hubby's a tool, and Wichita blows."แฟนห่วยแตก วิชิต้าไม่ได้เรื่อง" Route 66 (2013)
Samantha Renee Wilcox of Wichita.ซาแมนธ่า เรเน่ วิลคอกซ์ จากวิชิต้า Route 66 (2013)
I'm a duly sworn warrant officer of the circuit court in Wichita, Kansas.ฉันศาลปกครองสาบานรับรอง สำเนาถูกต้องของศาลวงจรใน วิชิทา, แคนเสส The Magnificent Seven (2016)
Wire Judge Talbot in Wichita for the reward.ลวดพิพากษาทัลบอตใน วิชิทา สำหรับรางวัล The Magnificent Seven (2016)
"from Wichita, Kansas, and seven other states."จาก วิชิทา, แคนเสส, เจ็ดและรัฐ อื่น ๆ The Magnificent Seven (2016)
Uh, my name is Sam Chisolm, and, uh, I'm a duly sworn warrant officer in Wichita, Kansas.เอ่อชื่อของฉันคือแซมชิโซล์, และเอ่อฉันศาลปกครองสาบาน รับรองสำเนาถูกต้องใน วิชิทา, แคนเสส The Magnificent Seven (2016)
Hello, Wichita.ไปเลย! Rock Star (2001)
Wichita, Kansas.Wichita, Kansus Yankee White (2003)
Stops in Dallas before going on to Wichita.แวะจอดที่ Dallas ก่อนลงที่ Wichita Yankee White (2003)
We've just learned that air force one has made an unscheduled stop at Wichita's mid-continent airport.เราได้รับรายงานว่า ครื่อง AIR FORCE ONE ของประธานาธิปดี เพิ่งลงจอดนอกตาราง ที่สนามบินควบคุมพิเศษเมือง Wichita Yankee White (2003)
If J. Edgar hoover was alive, I'd tell him what I'm telling you this body is in Wichita county, and as a county coroner, I have jurisdiction.ศพนี้อยู่ในเมือง Wichita และผมเป็นหน้าที่ชันสูตรที่นี่ ผมมีอำนาจตัดสินใจ จะไม่มีใครได้แตะต้องศพ จนกว่าทีมชันสูตรจะอนุญาต Yankee White (2003)
Everyone who boarded in Wichita will have to evacuate the plane.ผมไม่ไปไหนทั้งนั้น Yankee White (2003)
I got the secret service agent in charge at Wichita to agree to share the investigation.เราอาจต้องพึ่งกองหนุน เมื่อถึง Andrews ผมก็คิดอย่างนั้น Yankee White (2003)
Since we kicked them off at Wichita, he's playing catch up.ทุกคนบนเครื่องลำนี้ ยกเว้นคุณ ถูกสอบประวัติย้อนหลังเป็นปี Yankee White (2003)
The same one as in Wichita.เป็นดวงเดียวกับที่วิชิต้า The Perfect Man (2005)
You're in the wrong town. You should be in Wichita, Kansas, Bill.คุณอยู่ผิดเมืองแล้ว คุณควรอยู่ที่ Wichita, Kansas, Bill. Firewall (2006)
I'll have the maintenance department in Wichita do it.I'll have the maintenance department in Wichita do it. Firewall (2006)
In Wichita, armed robbery, reduced to--In Wichita, bewaffneter Raub, reduziert auf... The Postman Always Rings Twice (1981)
Denver, this is Wichita.Hier WichitaThe Return of the Living Dead (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
WICHITA    W IH1 CH AH0 T AO2
WICHITA'S    W IH1 CH AH0 T AO2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wichita    (n) (w i1 ch @ t @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威奇托[wēi qí tuō, ㄨㄟ ㄑㄧˊ ㄊㄨㄛ, ] Wichita (city in Kansas) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wichitas \Wich"i*tas\ (w[i^]ch"[i^]*t[add]z), prop. n. pl.;
   sing. {Wichita} (w[i^]ch"[i^]*t[add]). (Ethnol.)
   A tribe of Indians native of the region between the Arkansas
   and Red rivers. They are related to the Pawnees. See
   {Pawnees}.
   [1913 Webster] wick

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top