Search result for

*wellen*

(119 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wellen, -wellen-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bevin Rennie Llywellen.เบวิน เรนนี่ ลีเวลเลน American Duos (2007)
His name is Bevin Rennie Llywellen.เขาชื่อ เบวิน เรนนี่ ลีเวลเลน American Duos (2007)
Ten-year-old Bevin Rennie Llywellen?สิบปีก่อนเบวิน เรนนี่ ลินเวลเลน American Duos (2007)
That's precisely what Bevin Rennie Llywellen wanted you to think.อย่างแม่นยำที่ บีวิน เร็นนี่ ลีเวลเล็น ต้องการให้นายคิด American Duos (2007)
Meet Bevin Rennie Llywellen.พบกับ บีวิน เร็นนี่ ลีเวลเล็น American Duos (2007)
A wreck was rocking on the rocks ahead.denn das düstere Gedröhn der Wellen... Nightmares (1979)
In the spring moonlight you shine brightly, the waves of your hair crowning you with glory.Im Lenzesmond leuchtest du hell Hehr umwebt dich das Wellenhaar Die Walküre (1980)
Uh-huh. Disturbed the brainwave patterns.Gestörte Hirnwellenmuster. Space Croppers (1980)
Transmission of alpha waves should settle him down nicely.Alphawellen sollten es beruhigen. Space Croppers (1980)
And sends out waves and waves of gases for millions and millions of miles.Und dann sendet sie Wellen und Strahlung über Millionen von Meilen aus. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
His brainwaves have stopped.Seine Gehirnwellen funktionieren nicht mehr. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Your generous courage in risking your own life to save mine from the fury of the waves.an die Großmut, mit der Ihr Euer Leben wagtet, um das meinige den Wellen zu entreißen; The Miser (1980)
The waves, the engines... an occasional muffled prayer... and the sound of 50 guys all heaving their guts out.Die Wellen, die Motoren, ab und zu ein gedämpftes Gebet und 50 Männer, die sich die Seele aus dem Leib kotzten. The Big Red One (1980)
Why do you hear the waves inside the big shells?Warum hört man die Wellen in den großen Muscheln? The Blue Lagoon (1980)
So they're just waitin' on some from Colombia.Sie soll was aus Kolumbien kriegen. Pass auf die Schwellen auf! Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Watch the bumps. Yeah, watch out.- Pass auf die Schwellen auf! Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Oh, that bump there.- Die Schwellen da? Cheech and Chong's Next Movie (1980)
"At half past five, he said the lake shook three times, the ripples coming from the edge of the lake towards the centre, the reverse of what would happen if you threw a stone into the water.""Um halb sechs, sagte er, bebte der See drei Mal, die Wellen kamen vom Rand des Sees und rollten nach innen hin, das Gegenteil von dem, was passiert, wirft man einen Stein ins Wasser." The Falls (1980)
Gaspara is registered in the VUE Directory as an accredited sufferer of Dreams-of-Water, Category Three, usually illustrated by the ripple sequence from Draining Away by Mazy Reynard and Shey Talbot.Raspara ist im GUE-Verzeichnis als anerkanntes Opfer von Wasser- träumen der Kategorie 3 aufgeführt, wobei es sich gewöhnlich um die Wellenszene aus Wegspülen von Mazy Reynard und Shey Talbot handelt. The Falls (1980)
- All ahead full, aye. - Indicate 100 R.P.M.100 Umdrehungen auf SchraubenwellenThe Final Countdown (1980)
- Indicate 100 R.P.M. Aye, sir.100 Umdrehungen auf Schraubenwellen, Sir. The Final Countdown (1980)
After the earthquakes and tidal waves, they won't be the same human beings.Nach den Erdbeben und Flutwellen sind sie andere Menschen. Flash Gordon (1980)
Not dog shit on the doorstep.Keine Hundescheiße auf den TürschwellenThe Long Good Friday (1980)
Give her the microwave, it's a built-in!Geben Sie ihr den Mikrowellenherd. Der ist sowieso eingebaut. Private Benjamin (1980)
Space creatures conspiring with the Soviet government already control our thoughts by sending out electrical currents from the top of the Empire State Building, and I'm the only one that knows.Außerirdische beherrschen in Konspiration mit der Sowjetregierung unsere Gedanken, indem sie von der Spitze des Empire State Buildings elektromagnetische Wellen aussenden, was nur ich weiß. Stardust Memories (1980)
It tracks alpha waves.Er reagiert auf AlphawellenSuperman II (1980)
Alpha waves.AlphawellenSuperman II (1980)
Those alpha waves will take me north to his secret.Diese Wellen bringen mich in den Norden, zu seinem Geheimnis. Superman II (1980)
Wait. That explains the three Alpha Waves I've been getting on my black box.Jetzt weiß ich, woher die 3 Alphawellen im Kasten kamen. Superman II (1980)
- Microwaves.- Durch mikrowellenUsed Cars (1980)
You take the microwaves and you bounce 'em off a comsat.Du brauchst die mikrowellen nur auf ein komsat aufprallen zu lassen. Used Cars (1980)
We bounce the microwave off the comsat to eddie on the roof of the phone company in washington dc.Wir werden die mikrowellen zum parabolspiegel schicken, den eddie auf dem dach der telefongesellschaft in washington aufgebaut hat. Used Cars (1980)
You'll be fighting fire with enhanced radiation weaponry.Viel besser, ihr werdet feuer mit mikrowellen bekämpfen. Used Cars (1980)
The troughs, where it drops back to almost no pressure at all.Die Wellentäler, wo es fast keinen feststellbaren Druck mehr gibt. When Time Ran Out... (1980)
What's that they call it, the same wavelength?Wie nennt man das, auf der gleichen Wellenlänge sein? The Carousel (1981)
Ha, ha, same wavelength again.Ha, ha, wieder die gleiche Wellenlänge. The Carousel (1981)
It's a shortwave radio operator in Charlottesville.Es ist ein Kurzwellenfunker in Charlottesville. The Last Ten Days (1981)
He has publicly demonstrated on many occasions... that by the power of his will he can control his... heart rate, his alpha wave rhythm... and many other supposedly uncontrollable functions of the human body.Er hat seine Fähigkeiten bei vielen Gelegenheiten öffentlich demonstriert. Allein durch die Kraft seines Willens kann er seinen Herzschlag kontrollieren, außerdem seinen Alpha-Wellen-Rhythmus und viele andere eigentlich unkontrollierbare Körperfunktionen. Scanners (1981)
- I said, you're making waves!- Du machst zu viele WellenThe Cannonball Run (1981)
What the hell has going too fast got to do with being in the Cannonball?Was haben meine Wellen mit dem größten Rennen der Saison zu tun? The Cannonball Run (1981)
JJ, you're making very big waves! Hi.Langsamer, du machst zu große WellenThe Cannonball Run (1981)
A guy who dreams of stopping the waves!Er möchte die Wellen aufhalten. Diva (1981)
It is tuned only to your personal airwaves, yours only!Sie ist nur auf deine Wellenlänge ausgerichtet. The Cabbage Soup (1981)
So, tinker with you airwaves so he can hear you and see the box!Stellt die Wellen so ein, dass er den Kasten sehen und hören kann. The Cabbage Soup (1981)
I can't hear anything... Shut up! Don't disturb the airwaves!- Stör die Wellen nicht. The Cabbage Soup (1981)
Your feet swell up, your toenails get ridges...Sie schwellen an, die Nägel werden rissig... True Confessions (1981)
Well, of course I'm familiar with it.Internationalen Konferenz der Foundation über Demokratie in Schwellenländern? Natürlich bin ich das. Just My Bill (1982)
In that case, my microwave jammers are ready.Mein Mikrowellen-Störsender ist einsatzbereit. The Final Verdict (1982)
Just so much flotsam and jetsam.Treibgut auf dem weiten Ozean und den LiebeswellenAnnie (1982)
The intestines will be going through their peristaltic action.Die Gedärme werden sich wellenförmig zusammenziehen. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
WELLEN    W EH1 L AH0 N
WELLENS    W EH1 L AH0 N Z
LEWELLEN    L UW2 EH1 L AH0 N
FLEWELLEN    F L UW2 EH1 L AH0 N
WELLENDORF    W EH1 L AH0 N D AO0 R F

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Ätherwellen {pl}; Äther {m} | über den Ätherairwaves {pl}; air | over the air [Add to Longdo]
Allwellenantenne {f}multiband antenna [Add to Longdo]
Anschwellen {n}; Zunahme {f}groundswell [Add to Longdo]
Anschwellen {n}swelling [Add to Longdo]
Brandungswelle {f} | Brandungswellen {pl}surging billow | surging billows; billows [Add to Longdo]
Dauerwelle {f} | Dauerwellen {pl}perm | perms [Add to Longdo]
Erhitzen {n} im Mikrowellenofenmicrowave heating [Add to Longdo]
Flutwelle {f} | Flutwellen {pl}tidal wave | tidal waves [Add to Longdo]
Flutwelle {f} | Flutwellen {pl}eagre | eagres [Add to Longdo]
Fortpflanzung {f} | Fortpflanzung von Wellenpropagation | wave propagation [Add to Longdo]
Kurbelwellengehäuse {n} [techn.]crankcase [Add to Longdo]
Kurbelwellenlagerzapfen {n} [techn.]crankshaft journal [Add to Longdo]
Kurzwelle {f} | Kurzwellen {pl} | über Kurzwelle; auf Kurzwelleshort wave | short waves | on short wave [Add to Longdo]
Kurzwellenempfänger {m}short-wave receiver [Add to Longdo]
Kurzwellensender {m}short-wave transmitter [Add to Longdo]
Langwellenbereich {n}long-wave band [Add to Longdo]
Langwellensender {m}long-wave radio station; long-wave transmitter [Add to Longdo]
Lichtwelle {f} | Lichtwellen {pl}light wave | light waves [Add to Longdo]
Lichtwellenleiter {m}; Glasfaserleiter {m}optical fiber; optical fibre; optical cable [Add to Longdo]
Lichtwellenleiter-Steckverbinder {m}fibre optic connector [Add to Longdo]
Lichtwellenleitertechnik {f}optical transmission systems [Add to Longdo]
Lichtwellenleiterübertragung {f}optical transmission [Add to Longdo]
Messer {n} | Messer {pl} | Messer mit Wellenschliff | Messer aus Malaysia und Indonesienknife | knives | serrated knife | parang [Add to Longdo]
Mikrowelle {f}; Mikrowellenofen {m} | Mikrowellen {pl} | in der Mikrowelle erhitzen (kochen)microwave | microwaves | to microwave; to micro-cook; to nuke [Add to Longdo]
Nockenwellenrad {n} [techn.]cam drive pulley [Add to Longdo]
Radialwellendichtring {m}oil seal [Add to Longdo]
Schaumkrone {f} (auf Wellen)white crest [Add to Longdo]
Schwelle {f} | Schwellen {pl}sill | sills [Add to Longdo]
Schwelle {f} | Schwellen {pl}threshold | thresholds [Add to Longdo]
Schwelle {f}; Schwellwert {m}; Schwellenwert {m}threshold value [Add to Longdo]
Schwellenwert {m}stimulus threshold [Add to Longdo]
Schwellen {n}swell [Add to Longdo]
Schwelleneinheit {f}threshold unit [Add to Longdo]
Schwellenland {n} [pol.]newly industrializing country (NIC) [Add to Longdo]
Sonolumineszenz {f} (Leuchten von Flüssigkeiten unter Einwirkung von intensiven Schallwellen) [chem.]sonoluminescene [Add to Longdo]
Stehwellenverhältnis {n} [techn.]standing wave ratio [Add to Longdo]
Stoßwelle {f} | Stoßwellen {pl}shock wave | shock waves [Add to Longdo]
Sturzwellen {pl}; Brandung {f}breakers [Add to Longdo]
Ultrakurzwelle {f} | Ultrakurzwellen {pl}ultra-short wave | ultra short waves [Add to Longdo]
Ultrakurzwellenbereich {m}ultrahigh frequency [Add to Longdo]
Ultrakurzwellensender {m} | Ultrakurzwellensender {pl}ultra short wave transmitter | ultra short wave transmitters [Add to Longdo]
Ultraschallwelle {f} | Ultraschallwellen {pl}ultrasonic wave | ultrasonic waves [Add to Longdo]
Ultraschallwellen {pl}supersonics [Add to Longdo]
Ultrawelle {f} | Ultrawellen {pl}ultrasound | ultrasounds [Add to Longdo]
Wanderwelle {f} | Wanderwellen {pl}travelling wave | travelling waves [Add to Longdo]
Wellenstumpf {m}stub shaft [Add to Longdo]
Welle {f} | Wellen {pl}billow | billows [Add to Longdo]
Welle {f}; Woge {f} | Wellen {pl}; Wogen {pl} | kleine Welle | abklingende Welle | dynamische Welle | stehende Wellewave | waves | wavelet | decaying wave | dynamic wave | standing wave; stationary wave [Add to Longdo]
Wellen-Lötanlage {f}wave soldering machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
波乗り[なみのり, naminori] Wellenreiten, Surfing [Add to Longdo]
波浪[はろう, harou] -Wellen, -Wogen [Add to Longdo]
波紋[はもん, hamon] Wasserring, -Wellen [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] Wellenlaenge [Add to Longdo]
浦波[うらなみ, uranami] (sich ueberschlagende) Wellen am Strand) [Add to Longdo]
[ろう, rou] WELLEN, TREIBEN [Add to Longdo]
穂波[ほなみ, honami] Wellen_im_Kornfeld [Add to Longdo]
[ちょう, chou] SCHWELLEN, ANSCHWELLEN [Add to Longdo]
膨れる[ふくれる, fukureru] schwellen, anschwellen, sich_aufblaehen, aufgehen (Teig), sich_ausbreiten, aergerlich_werden, muerrisch_werden [Add to Longdo]
膨大[ぼうだい, boudai] das_Anschwellen, Schwellung [Add to Longdo]
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] Wellenbrecher, -Mole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 wellen [wɛlən]
   spring; well up
   weld
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wellen [vɛlən] (n) , pl.
   billows; waves
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 wellen [vɛlən]
   to corrugate; to undulate
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top