ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vorname*

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vorname, -vorname-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First and last names of your father.Name und Vorname Ihres Vaters? Inspector Maigret (1958)
First names, birthplace, profession.Vorname, Geburtsort, Beruf? Inspector Maigret (1958)
What's your first name?Wie heißen Sie mit Vornamen? Me and the Colonel (1958)
Good heavens, we... We call each other by our first names.Wir nennen uns sogar beim Vornamen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
What's the first name, please?Wie lautet der Vorname, bitte? Teacher's Pet (1958)
- What's his first name and address?- Vorname und Adresse? Some Like It Hot (1959)
- What's her first name?- Und mit Vornamen? The Apartment (1960)
What's your first name?Wie ist Ihr VornameCan-Can (1960)
Folks in 14 states know me by my first name.In 14 Staaten kennen die Leute mich mit Vornamen. Elmer Gantry (1960)
Would you believe that people in 14 states call me by my first name?Die Menschen in 14 Staaten nennen mich beim Vornamen. Elmer Gantry (1960)
Sellers, what's your first name? Trevor, sir.Sellars, wie ist Ihr VornameThe Grass Is Greener (1960)
After a while you can call bartenders by their first name.Nach einer Weile kennst du die Barkeeper beim Vornamen. The Magnificent Seven (1960)
And wouldn't you just sign your first name?Und warum unterschreibt er nicht nur mit seinem Vornamen? Purple Noon (1960)
And what do you want for christmas, percival?Und was wünschst du dir zu Weihnachten, Percival? - Einen neuen Vornamen. The Night of the Meek (1960)
Chérie, what is your first name?Chérie, wie ist Ihr VornameThe Devil at 4 O'Clock (1961)
Richard was thinking of what to name our future children, and the lady next to me had some serious rolls of fat.Richard suchte die Vornamen für unsere Kinder und die Dame hatte vermutlich kräftige Pölsterchen. The Lions Are Loose (1961)
Yes, sir. No use getting clever.Name, Vorname und Beruf. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
- What's your first name?Wie lautet Ihr VornameCarry on Cruising (1962)
The nuns made a great fuss about my first name.Die Nonnen haben sich sehr über meinen Vornamen aufgeregt. Sundays and Cybèle (1962)
- Ryder what?Und mit Vornamen? Dr. No (1962)
They think of the names of their friends and the people who enter into their daily lives like the Farlows and they think up funny situations.Sie nehmen die Namen und die Vornamen ihrer Freunde und der Menschen, die täglich um sie sind. Von mir aus könnten es auch die Farlows sein! Natürlich gibt das oft komische Situationen! Lolita (1962)
My full name is Eugenie Rose.Ich habe ZWEI Vornamen, Eugenie und Rosie. The Manchurian Candidate (1962)
My name is Ben.Mein Vorname ist Ben. The Manchurian Candidate (1962)
My first name is Carlye.Mein Vorname ist Carlye. The Notorious Landlady (1962)
I don't think I've ever known a girl with the first name of Carlye before.Ich kannte noch nie ein Mädchen mit dem Vornamen Carlye. The Notorious Landlady (1962)
- I've a pretty first name, too. Bill.- Mein Vorname ist auch schön, Bill. The Notorious Landlady (1962)
We shared the same first name, but my lie forbade me to tell him.Wir teilten den gleichen Vornamen, aber meine Lüge verbot es mir, es ihm zu sagen. The Third Lover (1962)
To fill this man's shoes, to replace the man who shared my first name.Um dieses Mannes Schuhe zu füllen, um den Mann zu ersetzen, der meinen Vornamen teilte. The Third Lover (1962)
I never knew her first name. How ironic.- Ich kannte ihren Vornamen nicht. The Trial (1962)
Sure, her body's not bad, but she has my mother's name.Sicher, der Körper ist nicht übel, aber sie hat den gleichen Vornamen wie meine Mutter. Das ärgert mich. Suzanne's Career (1963)
You could at least tell me what your first name is these days.Du könntest mir wenigstens deinen momentanen Vornamen sagen. Charade (1963)
Why do you have a Turkish first name?Warum haben Sie einen türkischen Vornamen? L'Immortelle (1963)
You're called Andre and that's a Greek first name.Sie werden Andre gerufen und das ist ein griechischer VornameL'Immortelle (1963)
Your first name?Ihr VornameL'Immortelle (1963)
A first name, perhaps ...Ein Vorname, vielleicht. L'Immortelle (1963)
Her first name is Lucille.Ihr Vorname ist Lucille. L'Immortelle (1963)
That's sad. I was absolutely positive, that when Tilling shot at me, you called out my name in a loud voice.Schade, und dabei bildete ich mir ein, dass Sie gestern meinen Vornamen riefen, als Tilling auf mich geschossen hat! The Indian Scarf (1963)
Knowing peopΙe's first names doesn't make them friends.Glauben Sie, man kennt sich besser, wenn man sich mit Vornamen anredet? Muriel, or the Time of Return (1963)
Who told you my first name?Wer hat Ihnen meinen Vornamen gesagt? Castle of Blood (1964)
What's his first name?Wie war der VornameGood Neighbor Sam (1964)
Higgie!Benutz doch meinen Vornamen. The Mysterious Magician (1964)
We're on a first-name basis now.Wir reden uns mit dem Vornamen an. Sex and the Single Girl (1964)
- What's your first name?- Wie lautet Ihr VornameSex and the Single Girl (1964)
- Oh Caroline, you can call me by name.- Adieu, Graf. - Nennen Sie mich doch beim Vornamen. The Black Tulip (1964)
- What's your son's name?- Name und VornameFather of a Soldier (1965)
What's your first name?Und dein VornameFather of a Soldier (1965)
Marshal.- Vorname? - Marshall. Carry On Cowboy (1965)
- First name?Vorname? - Paul. The Rabbit Is Me (1965)
- First name.VornameThe Rabbit Is Me (1965)
Shela, this is Caselle, boy detective. I don't know his first name.Shela, das ist Mr. Caselle, Privatdetektiv, ich kenne seinen Vornamen nicht. Mirage (1965)

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorname(n) |der, pl. Vornamen| ชื่อหน้า, See also: Related: Nachname, Spitzname

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taufname {m}; Rufname {m}; Vorname {m}Christian name [Add to Longdo]
Vorname {m}; Rufname {m} | Vornamen {pl}; Rufnamen {pl}first name; firstname; given name | first names; firstnames; given names [Add to Longdo]
Vorname {m} | Vornamen {pl}forename | forenames [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ろう, rou] MANN, EHEMANN, (Suffix bei maennl.Vornamen) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Vorname /foːrnaːmə/ 
   first name; firstname; forename

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top