Search result for

*versace*

(54 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: versace, -versace-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And two months later Versace was dead. Dead.. เวอร์ซาเช่ตาย The Rhodes Not Taken (2009)
Oh, my God, it's Versace!โอ้พระเจ้า เวอร์ซาเช่นี่นา If It's Only in Your Head (2009)
"All right"? Young lady, if you live under my roof, you will not disparage Versace."ก็งั้นๆ" หรอ สาวน้อย ถ้าเธออยู่ร่วมบ้านกับฉัน If It's Only in Your Head (2009)
Don't take this the wrong way, but that's not exactly from the Versace virgin line.อย่าตีความผิดๆนะ แต่นี่ไม่ได้มาจากเวอร์ซาเช่รุ่นสาวเวอร์จิ้นนะ If It's Only in Your Head (2009)
Strapless Versace, huh?Versace ที่ไม่มีสายหนัง, อะ Chuck Versus the Suitcase (2010)
Get the claws off the Versace! Why the hell would you tell him that?เรื่องอะไรทำไมต้องไปบอกเขาด้วย Let Me Entertain You (2010)
Versace.- เวอร์ซาเซ่ย่ะ A Humiliating Business (2010)
Versace.เวอซาเซ่ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
And I'm sure Beth would have loved to have seen you in that Versace.และฉันมั่นใจว่าเบธต้องชอบมันมาก ที่จะได้เห็นเธอในชุดเวอซาเซ่ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
This is Allegra Versace's.ของอัลเลอกรา เวอซาเช่ Yes, Then Zero (2011)
Cavalli's too loud, Versace too trashy,Cavalli ฉูดฉาดเกินไป Versace ช่างไร้ค่า It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
I'm talking Giorgio Armani, Gianni Versace, Coco Chanel,ฉันพูดกับ จีโอจียโอ อามานี จีแยนีเวอเสต โคโคแชเนล The Wolf of Wall Street (2013)
Well, they say he's gonna be the next Versace.เขาได้ฉายาว่าเป็นเวอร์ซาเช่คนใหม่ Goal II: Living the Dream (2007)
My Versace or my Bonucci?Meinen Versace- oder meinen Bonucci-Anzug? Under the Cherry Moon (1986)
I want to be in a suit by Armani or Versace.Einen Anzug von Armani möcht' ich tragen, oder VersaceNobody Loves Me (1994)
It's Versace.Es heißt: "Versace". Showgirls (1995)
Versace.Sekunde noch. "Versace"! Showgirls (1995)
It's pronounced Versace.Man spricht es "Versace" aus. Showgirls (1995)
Versace.- "Versace"! Showgirls (1995)
Oh, right. Versace.Ah, richtig, "Versace". Showgirls (1995)
Versace?VersaceThings to Do in Denver When You're Dead (1995)
Low-fat or regular, Calvin Klein or Versace...Fettarm oder normal, Calvin Klein oder VersaceThrough a Glass, Darkly (1996)
Rachel, I need the Versace invoice.Rachel, ich brauche die Versace Rechnung. The One with the Dollhouse (1997)
Versace.VersaceStraight Life (1997)
She's shooting Versace in Milan... and Yves St. -Laurent in Paris.Dann hat Versace sie in Mailand gebucht und dann Saint Laurent in Paris. Gia (1998)
I met you in the Versace store in Los Angeles a while back, and I was a little drunk, and--Ich habe dich im Versace Laden getroffen... vor einer Weile in Los Angeles, ich war etwas betrunken, und... Black & White (1999)
Now, this is a Donatella Versace.Sieh mal, das hier ist von Donatella VersaceA Hit Is a Hit (1999)
- Punk put a hole in my Versace!- Machte ein Loch in meinen VersaceMission: Impossible II (2000)
Versace?VersaceNext Friday (2000)
How do I look? - Ivana, we're not filming "Versace's murder".- Wir drehen doch keinen Versace's Mord. War Live (2000)
I wonder if Versace makes a pacifier.Ob die auch Schnuller bei Versace machen? The Deer Hunters (2000)
I'm fucking up my Versace shit!Ich versau mir meinen Versace-Fetzen! Exit Wounds (2001)
I'll have to stick with my Allegra Versace for another decade.Ich muss mich erst noch mit Allegra Versace begnügen. Art Attack (2001)
Fabio, I need the ketchup.Hey, Versace, ich hätte gern Ketchup. P.S. I Lo... (2001)
- It's a label, like Gucci or Versace.- Es ist ein Label, wie Gucci, VersaceWhat's Sex Got to Do with It? (2001)
-Matush, you don't got the Maseratis?- Matush, hast du noch Maseratis? - VersaceThe Telltale Moozadell (2001)
-Try the Versace, you won't be sorry.- Versuch die Versace, die sind gut. The Telltale Moozadell (2001)
Tell me what you think about these Versaces.Sag mir, was du von diesem Versace-Teil hältst. A 'Vogue' Idea (2002)
- Would your father wear Versaces?- Würde dein Vater Versace-Slips tragen? A 'Vogue' Idea (2002)
I mean, don't get me wrong. I like Versace's dinnerware... but stamping your face on every plate...Versteh mich nicht falsch, ich mag Versaces Essgeschirr, aber sein Gesicht aufjedem Teller? For All Debts Public and Private (2002)
Have your torn cammies by Versace... stained sweatshirt by Ralph Lauren.Sie sehen eine zerrissene Militärjacke von Versace,... ein fleckiges Sweatshirt von Ralph Lauren. The Buys (2002)
I mean, look, von Furstenberg,Von Fürstenberg. VersaceS'Poor House (2003)
- Versace or Gucci?- Versace oder Gucci? The Perfect Present (2003)
Miu Miu, Prada, Versace ...Miu Miu, Prada, Versace ... Snow White (2005)
'... where another royal controversy sparkles. ' ...was embroiled in a second controversy this week...des italienischen Modeschöpfers Gianni Versace teilzunehmen. Sie wurde Gegenstand einer Kontroverse. The Queen (2006)
They turned versace's mansion into a hotel.Die haben Versace's Anwesen in ein Hotel verwandelt. Let's Give the Boy a Hand (2006)
It's Versace.Ist VersaceWise Monkeys (2008)
Versace provided the gowns.Die Kleider sind von VersacePilot (2008)
Freddy's the marketing genius who put Madonna and Halle Berry in the Versace campaigns when he was over there.Freddy ist das Marketing Genie, das Madonna und Halle Berry zusammen in die Versace-Kampagne gebracht hat, als er dort gearbeitet hat. Gotta Look Up to Get Down (2008)
The release is being tied in with the roll-out of the Versace campaign.Er wird mit der Versace-Kampagne vorgestellt. How to Lose Friends & Alienate People (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
VERSACE    V ER0 S AA1 CH EY0
VERSACE    V ER0 S AA1 CH IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弗塞奇[fú sāi qí, ㄈㄨˊ ㄙㄞ ㄑㄧˊ, ] Versace (fashion designer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Versace
      n 1: Italian fashion designer (1946-1997) [syn: {Versace},
           {Gianni Versace}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top