Search result for

*two-thirds*

(34 entries)
(1.2181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: two-thirds, -two-thirds-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hell, not pull the rudder or head two-thirds.เอ้า, เลี้ยวซ้ายเต็มตัว เดินหน้าสองในสาม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Their findings result in over two-thirds of all applications denied or prematurely terminated.หาข้อผิดพลาดในส่วนที่ 2 และ 3 ของโปรแกรม ซึ่งถูกยกเลิกแล้ว หรือยกเลิก Saw VI (2009)
It's not very specific. The earth is two-thirds water.ถ่ายที่บ้านพักพวกเค้า บนเกาะเมอเซอร์ Cold Comfort (2009)
Uh, maybe two-thirds full, I believe.อาจจะมีผู้โดยสารเต็มทั้ง 2 ลำ ผมเชื่อว่า No Más (2010)
Not even two-thirds normal size.ชายที่น่าสงสารคนนี้ต้องเจ็บปวดอย่างมาก กระดูกสันหลังเสื่อม The Proof in the Pudding (2010)
Fortunately, though, for you this guard, who is two-thirds to a retard... ,..has miraculously clung to life....if I think anything might happen to her... ...l'm coming back here. And l'm gonna kill both of you in your own shop. The Town (2010)
- About two-thirds.- ก็สัก 2 ใน 3 The Hangover Part II (2011)
I declare, a candidate receiving more than two-thirds of the votes will become the Provisional President.ผมหวังว่าพวกท่านจะไม่ทำให้ ประชาชนผิดหวังกับผลการเลือกตั้ง 1911 (2011)
You will cull this clan by two-thirds.เจ้าต้องลดจำนวนสมาชิกครอบครัวนี้ลงสองในสาม Going Dutch (2011)
How many would have to go, Michael... half, two-thirds?ต้องฆ่าทั้งหมดกี่คน? /Nครึ่งนึง หรือ 2 ใน 3? You Bury Other Things Too (2011)
It's about two-thirds the size of this place, and they want almost twice as much.ใหญ่ประมาณสองในสามของบ้านหลังนี้ แล้วก็ราคาแพงกว่าสองเท่า Open House (2011)
Ahead two-thirds. Come to 2-7-5.เดินหน้า สองในสาม เส้นทาง 2-7-5 Captain (2012)
Jesse and I will be taking our two-thirds and we're selling it.เจสซี่กับฉันจะเอาส่วนแบ่งของเรา 2 ต่อ 3 และเราจะขายมัน Buyout (2012)
Two-thirds of an even thousand, though.2 ต่อ 3 จากจำนวนเป็นพัน คิดว่า Buyout (2012)
They need a two-thirds majority to oust Conrad.เขาต้องเป็นเสียงข้างมากสองในสาม เพื่อขับไล่คอนราด Revelations (2012)
Can someone tell me what two-thirds of my force is doing out here... firing rockets at a slab of beef?บอกทีสิว่าทำไม 2 ใน 3 ของหน่วยฉัน มายิงเนื้อวัวเล่นทำไมเนี่ย The Last Stand (2013)
Two-thirds of it, yes. My... My dissertation.เขียนได้ 2 ใน 3 แล้ว เป็นวิทยานิพนธ์ของผม Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Specifically, two-thirds of them?โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สองในสามของทั้งหมด The Interview (2014)
Two-thirds of the Earth lies beneath more than 1,000 feet of water.สองในสามของโลก อยู่ใต้กว่า 1,000 ฟุตของน้ำ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Two-thirds less gravity will alter the child's internal organs.แรงโน้มถ่วงน้อยกว่า 2 ใน 3 จะส่งผลต่ออวัยวะภายในของเด็ก The Space Between Us (2017)
A simple amendment, two-thirds majority, slide through both Houses.ง่ายเลยให้แก้ว่า สองในสาม ของคะแนนทั้งสองบ้าน The Story of Us (1999)
All we really see is what they do outside of the water but who knows what they do under the ice where they spend two-thirds of their lives.นั่นเป็นแค่สิ่งที่เราเห็นเวลาพวกมันอยู่บนน้ำแข็งเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วมีการค้นคว้ามากมายที่ศึกษาว่า พวกมันทำอะไรเวลาอยู่ใต้ล่างน้ำแข็ง ซึ่งพวกมันใช้เวลาอยู่ด้านล่างถึง 2 ใน 3 ของช่วงเวลาชีวิตทั้งมหด 50 First Dates (2004)
Look at him. The boy is two-thirds machine.เด็กนี่ สองในสามเป็นเครื่องจักรไปแล้ว The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
two-thirdsChemical products account for approximately two-thirds of our exports.
two-thirdsDo you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?
two-thirdsI have spent more than two-thirds, if not all, of the money for a new car.
two-thirdsThe house isn't huge and it's on about two-thirds of an acre, and when we first bought it I spent several hours every week getting the lawnmower fixed and cutting the lawn, in that order.
two-thirdsThe population of my city is about two-thirds as large as that of this city.
two-thirdsTwo-thirds of the earth's surface is covered with water.
two-thirdsTwo-thirds of the students came to the meeting.
two-thirdsTwo-thirds of the students of this school are boys.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศษสองส่วนสาม[n. exp.] (sēt søng suan sām) EN: two-thirds   FR: deux tiers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三分之二[sān fēn zhī èr, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄦˋ, ] two-thirds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  two-thirds
      n 1: two of three equal parts of a divisible whole

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top