Search result for

*septa*

(81 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: septa, -septa-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
septa[N] คำนามพหูพจน์ของ septum
septal[ADJ] เกี่ยวกับผนังกั้น
septate[ADJ] ซึ่งถูกแบ่งด้วยผนังกั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
septa(เซพ'ทะ) n. พหูพจน์ของ septum
septal(เซพ'ทัล) adj. เกี่ยวกับseptum

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
septal defectช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septal defectช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septanเกิดทุกเจ็ดวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septate-มีผนังกั้น, -แบ่งโดยผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septateมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septate fibreเส้นใยมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septation๑. การแบ่งส่วนด้วยผนังกั้น๒. ผนังกั้น [มีความหมายเหมือนกับ septum] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septemia; septaemia; septicaemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septaemia; septemia; septicaemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septal; septile-ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septile; septal-ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septicaemia; septaemia; septemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septicemia; septaemia; septemia; septicaemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aseptate; coenocyticไม่มีผนังกั้น [เซลล์รา, สาหร่าย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coenocytic; aseptateไม่มีผนังกั้น [เซลล์รา, สาหร่าย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
defect, septalช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interseptal-ระหว่างผนังกั้น, -ระหว่างเยื่อกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transseptal-ผ่านผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniseptate-ผนังกั้นเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heart septal defectsช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart septal defects, Atrialช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจห้องบน [TU Subject Heading]
Heart septal defects, Ventricularช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจห้องล่าง [TU Subject Heading]
Atria Septal Defectผนังกั้นเอเตรียรั่ว [การแพทย์]
Bony Septaผนังกระดูก [การแพทย์]
Cirrhosis, Incomplete Septalตับแข็งที่มีผนังกั้นไม่ครบ [การแพทย์]
Interlobar Septaผนังกั้นกลีบปอด [การแพทย์]
Interlobular Septaผนังกั้นระหว่างกลีบย่อย [การแพทย์]
Leaflet, Septalใบลิ้นด้านผนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Septa Mordane says I have to do it again.เซพต้า มอร์เดน บอกว่า ข้าต้องทำใหม่ The Kingsroad (2011)
And do you see that septa pretending to read her book?แล้วท่านเห็นเซบต้า ที่แสร้งทำเป็นอ่านหนังสือหรือเปล่า Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
- Septa.- เซบต้า A Golden Crown (2011)
Go on, girls. Get your Septa and start packing your things.ไปเถอะ เด็กๆ ไปหาเซบต้าและ เริ่มเก็บของเสีย A Golden Crown (2011)
You break anything, the Septa will have my head.ถ้าแกทำอะไรแตก เซปต้าเอาข้าตายแน่ The Pointy End (2011)
That's your Septa there.เซบต้าเจ้าอยู่ตรงโน้นไง Fire and Blood (2011)
She trained as a septa, only... she had other urges.เธอฝึกมาเป็นแม่ชี แต่... เธอมีความต้องการอื่น The Bear and the Maiden Fair (2013)
Eventually, your grandfather had to assign a septa to watch her at meals.กระทั่งตาของเจ้า สั่งให้เซปตา คอยจับตาเธอเวลาทานอาหาร Internment (2013)
Eventually, your grandfather had to assign a septa to watch her at meals.ในที่สุด ตาเจ้า ต้องสั่งให้เซบตันคอยดูนาง ตอนทานข้าว First of His Name (2014)
Septa Unella reads it to me. At me.แม่ชี Septa อ่านมันให้ข้าฟัง Book of the Stranger (2016)
Septa Mordane used to crack my knuckles cause I couldn't write as well as you.แม่ชี Mordane ตีมือข้าเพราะข้าเขียนสวยได้ไม่เท่าเจ้า The Broken Man (2016)
I demand to know why i wasn't told that the f.b.i.Was sending undercover agents into the septarian ranch.ผมต้องการรู้ว่าทำไมผมไม่ได้รับแจ้งว่า เอฟบีไอ ส่งจนท.นอกเครื่องแบบเข้าไปในไร่ Minimal Loss (2008)
Using her septal-sparing technique.ใช้วิธีseptal-sparing technique ของเธอ Brave New World (2008)
If you cut too much of the septal muscle,ถ้าเธอผ่าseptal muscleออกมากเกินไป Brave New World (2008)
Are you going to use the septal-sparing techniqueAre you going to use the septal-sparing technique Brave New World (2008)
Well, because if we cut too much of the septal muscle,Well, because if we cut too much of the septal muscle, Brave New World (2008)
I've always wanted to see a septal-sparing technique.I've always wanted to see a septal-sparing technique. Brave New World (2008)
It's stimulating the septal area.Es stimuliert den septalen Bereich. The Game (1991)
Garak's septial capillaries burst at this point.Garaks septale Kapillargefäße sind zu diesem Zeitpunkt geplatzt. Things Past (1996)
- Septuagenarian. - Septagenarian.- Septagenarian The Little Traitor (2007)
Septal hematoma.Er hat ein septales Hämatom. Oh, Brother (2008)
. -Draining a septal hematoma.- Drainage eines septalen Hämatoms. Oh, Brother (2008)
I'm Marge Simpson, and I will not rest until you tear down this septagon.Ich bin Marge Simpson und ich werde nicht aufgeben... bis ihr dieses Septagon abreißt. The Great Wife Hope (2009)
Nobody tears down the septagon.Niemand reißt dieses Septagon ab. The Great Wife Hope (2009)
- If you meet me in the septagon, fight me, and beat me.Wenn Sie mich im Septagon treffen, gegen mich kämpfen und mich besiegen. The Great Wife Hope (2009)
Tomorrow night your bedroom will be the septagon.Morgen Abend wird das Septagon Ihr Schlafzimmer sein. The Great Wife Hope (2009)
Time to square off in the ring... that is, The Septagon!Es wird Zeit die Angriffspositionen im Ring einzunehmen,... der das Septagon ist! The Great Wife Hope (2009)
I don't know when we'll be in a septagon again.Ich weiß nicht, wann wir wieder in einem Septagon sein werden. The Great Wife Hope (2009)
Septa Mordane says I have to do it again.Septa Mordane sagt, Ich muss alles noch einmal packen. The Kingsroad (2011)
And do you see that septa pretending to read her book?Und seht Ihr diese Septa, die vorgibt, ihr Buch zu lesen? Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
- Septa.- SeptaA Golden Crown (2011)
Get your septa and start packing your things.Findet eure Septa und packt eure Sachen. A Golden Crown (2011)
And when I finally saw him on our wedding day in the Sept of Baelor, lean and fierce and black-bearded, it was the happiest moment of my life.Und als ich ihn endlich an unserem Hochzeitstag in der Septa von Baelor sah, mager, kämpferisch und schwarzbärtig, war das der glücklichste Moment meines Lebens. You Win or You Die (2011)
You break anything, the septa will have my head.Zerbrecht ihr etwas, wird die Septa meinen Kopf wollen. The Pointy End (2011)
That's your Septa there.Das ist deine SeptaFire and Blood (2011)
She trained as a septa, only...Sie wurde zur Septa ausgebildet. The Bear and the Maiden Fair (2013)
Eventually, your grandfather had to assign a septa to watch her at meals.Vielleicht musste dein Großvater ihr eine Septa zuweisen, nur um über sie beim Essen zu wachen. First of His Name (2014)
Septa Unella.Septa Unella. The Red Woman (2016)
Septa Unella can be overzealous at times.Septa Unella kann manchmal übereifrig sein. The Red Woman (2016)
Septa Unella reads it to me.- Septa Unella liest mir daraus vor. Book of the Stranger (2016)
Septa Unella has been my true friend and counselor.Septa Unella war mir eine wahre Freundin und Beraterin. The Broken Man (2016)
Septa Mordane used to crack my knuckles 'cause I couldn't write as well as you.Septa Mordane hat mir die Finger gebrochen weil ich nicht so schön wie ihr schreiben konnte. Beyond the Wall (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็ดสิบ[num.] (jetsip) EN: seventy ; 70   FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
รูปเจ็ดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp jet līem) EN: septagon   FR: heptagone [m]
๗๐ (เจ็ดสิบ)[num.] (jetsip) EN: 70 (seventy)   FR: 70 (soixante-dix ; septante (Belg., Sui.))

CMU English Pronouncing Dictionary
SEPTA    S EH1 P T AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
七辺形[しちへんけい, shichihenkei] (n) heptagon; septagon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Septum \Sep"tum\, n.; pl. {Septa}. [L. septum, saeptum, an
   inclosure, hedge, fence, fr. sepire, saepire, to hedge in,
   inclose.]
   1. A wall separating two cavities; a partition; as, the nasal
    septum.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A partition that separates the cells of a fruit.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) One of the radial calcareous plates of a coral.
    (b) One of the transverse partitions dividing the shell of
      a mollusk, or of a rhizopod, into several chambers.
      See Illust. under {Nautilus}.
    (c) One of the transverse partitions dividing the body
      cavity of an annelid.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top