ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*quipping*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quipping, -quipping-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm equipping.- เตรียมอุปกรณ์ Pineapple Express (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIPPING IH0 K W IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quipping (v) kwˈɪpɪŋ (k w i1 p i ng)
equipping (v) ˈɪkwˈɪpɪŋ (i1 k w i1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
technische Ausstattung {f}equipping [Add to Longdo]
ausrüstendequipping [Add to Longdo]
neu ausrüsten | neu ausrüstendto re-equip | re-equipping [Add to Longdo]
witzeln | witzelndto quip | quipping [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
装着[そうちゃく, souchaku] (n,vs) equipping; installing; mounting; laying down; (P) [Add to Longdo]
搭載[とうさい, tousai] (n,vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quip \Quip\, v. t. [imp. & p. p. {Quipped}; p. pr. & vb. n.
   {Quipping}.]
   To taunt; to treat with quips.
   [1913 Webster]
 
      The more he laughs, and does her closely quip.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top